81/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 81/2019   Θέμα: Παράταση της 14713/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της                       ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 10ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση της 14713/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  την αρ. πρωτ. 3691/28.03.2019 της αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση της ανωτέρω σύμβασης, μετά και την 1947/18.03.2019 απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής, κατά έξι μήνες, δηλαδή έως 30/09/2019.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε & ισχύει,
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • την 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ΔΕ Σικυωνίων του Δήμο Σικυωνίων της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχοντας ισχύ έως και 29.03.2019, όπως παρατάθηκε κατά έξι μήνες έως 30.09.2019 με την 1947/18.03.2019 (6Σ8Τ46ΜΚ6Π-9ΣΕ) όμοια απόφαση.
  • την 3691/28.03.2019 αίτηση της αναδόχου,
  • την 14713/28.12.2018 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 18SYMV004287082 2018-12-28,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση της 14713/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της               ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»  έως και την 30/09/2019 όπου και λήγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email