81/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14 /16-10–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 81 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών   στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου   Κιάτου, στο

                     παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας   την   10-11-2018.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 224/12-10-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                   ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                             2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                            ΘΕΜΑ   4ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

             Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2018-2019.» εξέθεσε ότι:

Το Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, με την από 08-10-2018 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε δέκα (10) αίθουσες στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

   Και πρέπει με απόφασή μας να παραχωρήσουμε τις εν λόγω αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω   καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 καθώς και το υπ’ αριθ. 688/12-10-2018 έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου περί συναινέσεως παραχωρήσεως του χώρου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την παραχώρηση της χρήσης δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, για το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2018-2019».

   Με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

                            

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    81 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                            2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                          4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 16-10-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email