80/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 80/2022

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία προβαίνει στην τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 την 25/2022 (ΩΣΜ7ΟΛΩ5-Ι7Ι) απόφαση ΝΠΔΔ
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου
Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως προς την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email