80/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   80/2022

Περίληψη: Καθορισμού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, στάσιμου εμπορίου,  εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων»,  μετά  την αριθ. 147/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

                                                                                                                                                                

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι,  το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (€ 150,00) ως ετήσιο τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου,  ανά θέση δραστηριοποίησης και ανά πωλητή στάσιμου  εμπορίου,  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

Το ποσό αυτό  ισχύει και στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση χορήγησης επιπρόσθετων προσωρινών θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4849/2021.

Δεδομένου ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης (παρ. 4 άρθρο 51 ν. 4849/2021), το ως άνω ετήσιο τέλος στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται ανά πωλητή.

Το ανωτέρω ποσό δύναται  να καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις εντός όμως του ίδιου έτους, είτε στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου μας είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής διαδικασίας (μεταφορά ποσού, e-banking) στους λογαριασμούς που τηρεί ο δήμος στις συνεργαζόμενες με αυτόν τράπεζες. Εφόσον καταβληθεί εφάπαξ, σύμφωνα και με την παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021, παρέχεται στον κάτοχο της θέσης δραστηριοποίησης στάσιμου εμπορίου, έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών  (€ 142,50).

 

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email