80/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9ης/02.04.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 80/2021   Θέμα 1ο

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 2α Απριλίου 2021 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3195/02.04.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, * για την εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 30/03/2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 18214/29.09.2020, σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και την με Α.Π.: 5443/29.03.2021 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
 3. Την υπ’ αριθμ. 09/2021 μελέτη Προμήθειας της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 267.530,00€ (215.750,00€ + 51.780,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε Προμήθεια  καφέ  κάδων (εξωτερικοί και οικιακοί), κομποστοποιήσιμων σάκων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής και μεταφοράς Βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 10-12m3.
 4. Την υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτη Προμήθειας της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 656.580,00€ (529.500,00€ + 127.080,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε Προμήθεια έξι  θέσεων Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής και μεταφοράς δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.
 5. Την υπ’ αριθμ. 04/2021 μελέτη-Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας της Τ.Υ. του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης ΔσΠ Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία περιλαμβάνει  δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την εφαρμογή Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων και τη λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση του συστήματος και την επίτευξη του τιθέμενου, από το δίκτυο, στόχου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών .
 6. Την υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτη-Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας,  με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων”» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:        «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:

Κύρια Υποέργα: € 924.110,00 (€ 745.250,00 + € 178.860,00 ΦΠΑ 24%)
Οριζόντιες Επικουρικές Δράσεις : € 43.400,00 (€ 35.000,00 + € 8.400,00 ΦΠΑ 24%)
Συνολική Δαπάνη: € 967.510,00 (€ 780.060,00 + € 187.214,40 ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τέσσερα -4- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:   «Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σικυωνίων» προϋπολογισμού 267.530,00€ (215.750,00€ + 51.780,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει την Προμήθεια του εξοπλισμού για την εφαρμογή Χωριστής Συλλογής Βοαποβλήτων, ήτοι καφέ  κάδοι (εξωτερικοί και οικιακοί), κομποστοποιήσιμοι σάκοι και απορριμματοφόρο όχημα Βιοαποβλήτων χωρητικότητας 10-12m3.

2ο Υποέργο:   «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» προϋπολογισμού 656.580,00€ (529.500,00€ + 127.080,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει την Προμήθεια έξι Γωνιών Ανακύκλωσης με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας καθώς  και ενός απορριμματοφόρου οχήματος δυο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών .

3ο Υποέργο:   «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης ΔσΠ Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» προϋπολογισμού 37.200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για οριζόντια επικουρική δράση της Πράξης και περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις/υπηρεσίες για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την εφαρμογή Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων και τη λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου, όπου οι δημότες θα ενημερώνονται αναφορικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα θα καλλιεργείται η περιβαλλοντική τους συνείδηση.

4ο Υποέργο:   «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο “ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για οριζόντια επικουρική δράση – Προπαρασκευαστικό Υποέργο της Πράξης, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικής επιλέξιμης δαπάνης  967.510,00€ (780.250,00€  + 187.260,00€ ΦΠΑ 24%) προς χρηματοδότης από τον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
 2. περί  εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τo ανωτέρω έγγραφο της αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * για την εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης.

 

Β. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικής επιλέξιμης             δαπάνης 967.510,00€ (780.250,00€ + 187.260,00€ ΦΠΑ 24%) προς χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02.04.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email