8/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

3η/30.01. 2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

8/2023

  Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την

προμήθεια ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1290/26.1.2023 πρόσκληση,                        που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων                                του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων παρευρέθηκε ο πρόεδρος                             της κοινότητας Λαλιωτίου κ. Τυρλής Άγγελος για τη συμμετοχή του στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Μυττάς Ι. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα από 1ο/18-1-2023 , 2ο/20-1-2023 και 3ο/23-11-2023 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή προέβη,

1οπρακτικό

 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της ανωτέρω εταιρείας. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό η εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» προσκόμισε την αριθ. e-166783/12-01-2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.210€, η οποία εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ. Σε εφαρμογή του άρθρου 2.1.5 της Διακήρυξης, διενεργήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο έλεγχος γνησιότητας της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητά της σύμφωνα με την Α/Α: V/154242 από 18-01-2023 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΕΕΣ Νομιμοποιητικά έγγραφα (πιστοποιητικά, καταστατικά κ.λ.π.) Ηλεκτρονική Φόρμα συστήματος Φύλλο Συμμόρφωσης Υπεύθ. Δηλώσεις και Τεχνικά φυλλάδια-προσπεκτους σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης περί Τ.Π. Δικαιολογητικά παρ. 12 και                 13 Τεχν. Προδιαγρ. Υπευθ. Δήλωση                                 περί δείγματος Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού Υπευθ. Δήλωση περί χρόνου ισχύος προσφοράς και       χρόνου παράδοσης Πιστοποιητικά ISO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η Επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης. Εν συνεχεία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ανωτέρω τεχνικής προσφοράς, εστάλη το αριθ. 837/19-01-2023 αίτημα παροχής διευκρινήσεων στην εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», σχετικά με το εάν το προσφερόμενο φορτηγό διαθέτει:

1.                 Δύο (2) καθίσματα για ισάριθμους συνοδηγούς.

2.                 Ένα σκαλοπάτι πρόσβασης στην καμπίνα.

3.                 Ραδιόφωνο και ψηφιακό πομποδέκτη (ασύρματος),

σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της αριθ. 20283/16-12-2022 Διακήρυξης. Στο σημείο αυτό και εν αναμονή της απάντησης  της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», η συνεδρίαση διακόπτεται.

 

   
   
2ο πρακτικό στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Με το αριθ. πρωτ. 954/20-01-2023 έγγραφό της η εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» διευκρίνισε ότι το προσφερόμενο φορτηγό διαθέτει:

1.                 Δύο (2) καθίσματα για ισάριθμους συνοδηγούς.

2.                 Ένα σκαλοπάτι πρόσβασης στην καμπίνα.

3.                 Ραδιόφωνο και ψηφιακό πομποδέκτη (ασύρματος),

σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της αριθ. 20283/2022 Διακήρυξης και έτσι στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ

(100 – 120 ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΒ* ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  ΠΛΑΙΣΙΟ        
1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 600 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
2 Κινητήρας – Ισχύς και Ροπή Στρέψης, Εκπομπή καυσαερίων 5,00 100 500 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης (σασμάν – διαφορικό) 4,00 100 400 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
5 Σύστημα διεύθυνσης  –  άξονες –  αναρτήσεις 4,00 100 400 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
6 Καμπίνα οδήγησης – χρωματισμός 4,00 100 400 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 3,00 100 300 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ        
8 Ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής – οπίσθια θύρα 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια  – ηλεκτρικό σύστημα 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
10 Συστήματα ασφαλείας 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
11 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
  ΓΕΝΙΚΑ        
12 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 500 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
13  Εγγύηση καλής λειτουργίας – αντισκωριακή προστασία 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
14 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
15 Χρόνος παράδοσης 5,00 100 500 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ Τ.Π.
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   10000  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10000  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με τα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» είναι: U= 10000.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής, στις 23-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

3ο πρακτικό στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη και η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια είναι 120.890,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 149.903,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης η τιμή Λ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Λ = Συγκριτική τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς (U)

όπου U= 10000 και Συγκριτική τιμή προσφοράς=120.890,00, ήτοι:

Λ = 120.890,00 => Λ= 12,09
10000

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ενός καινούριου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1η Ομάδα της αριθ. 17/2022 μελέτης), την εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Θέση “Συντριβάνι”, Τ.Κ. 19300, με Α.Φ.Μ. 093697300, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τηλ: 2105575536 φαξ: 2105579157, e-mail: info@toumbas.com.gr, έναντι ποσού 120.890,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 149.903,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την αριθ. 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση ΥΠΕΣ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 120.000,00€ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» καθώς και την αριθ. 64403/05.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 68484/16.10.2020 ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ), απόφασης ΥΠΕΣ.
 • την αριθ. 292/2022 (ΨΘ9ΗΩ1Θ-Δ37) απόφαση ΟΕ «αποδοχή και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους»
 • την αριθ. 169/2022 (61ΣΡΩ1Θ-Ι5Η) απόφαση ΔΣ «έγκριση της ως άνω απόφασης ΟΕ»
 • την αριθ. 151541/29.09.2022 (6ΨΔ2ΟΡ1Φ-21Η) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 • τον ΚΑ 02.62.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», ποσού 520,00€ προερχόμενη από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • την αριθ. 17/2022 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. και συνοδευτικού εξοπλισμού (2 λεπίδες αποχιονισμού και 1 αλατοδιανομέας για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP)» (CPV: 34144512-0, 43313000-0, 34144420-8) συνολικού π/υ 185.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),

 

 • την αριθ. 483/19019/29-11-2022 ΑΑΥ (Ψ08ΦΩ1Θ-ΚΨΥ) – (22REQ011691060),
 • την αριθ. 174593/12.12.2022 (ΨΥΦ9ΟΡ1Φ-0ΝΙ) εγκριτική απόφαση του Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης για την προμήθεια του οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
 • Την 437/2022 (ΨΡΙ3Ω1Θ-Γ0Α) απόφαση ΟΕ ,
 • Την αριθμ. πρωτ. 20283/16-12-2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011835987 2022-12-16.
 • Την αριθμ. πρωτ. 20285/16-12-2022 Προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011835335 2022-12-16.
 • Την αριθ. 20364/19-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω2Α0Ω1Θ-Ο3Π) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία κατατέθηκε στις 16-01-2023 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 321057 και προσκομίστηκε εμπρόθεσμα ο με αρ. πρωτ. 796/18-01-2023σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη,
 • Τα 1ο/18-1-2023 , 2ο/20-1-2023 και 3ο/23-11-2023 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα  1ο/18-1-2023 , 2ο/20-1-2023 και 3ο/23-11-2023 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1ης Ομάδας της αριθ. 17/2022 μελέτης) (CPV: 34144512-0) προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Β. Αποδέχεται την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 321057 Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Θέση “Συντριβάνι”, Τ.Κ. 19300, με Α.Φ.Μ. 093697300, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τηλ: 2105575536 φαξ: 2105579157, e-mail: info@toumbas.com.gr, και την κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της ως άνω προμήθειας έναντι ποσού 120.890,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 149.903,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email