8/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   8/2023

Περίληψη:  Επί προτάσεως «Επανακαθορισμού υφιστάμενων αντικειμενικών αξιών του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την αριθ. 2/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

  

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

1ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

και στο 1ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί προτάσεως «Επανακαθορισμού υφιστάμενων αντικειμενικών αξιών του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την αριθ. 2/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής», εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/16.01.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Α’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 

2/2023

  Πρόταση επανακαθορισμού αντικειμενικών αξιών του Δήμου Σικυωνίων, για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 420/11.1.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη  Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξέθεσε ότι, επειδή έχουν σημειώσει αύξηση οι αντικειμενικές  αξίες του Δήμου μας,   η οποία σε πολλά σημεία αγγίζει την τάξη του 50%, γεγονός που έχει γεννήσει ζητήματα στην τοπική οικονομία, στους πολίτες αλλά και σε πολλούς κλάδους επαγγελματιών με αποτέλεσμα την αύξηση φόρων,  την αδυναμία λήψης επιδομάτων και την δυσκολία μεταβίβασης ακινήτων. Κατόπιν τούτου, δύναται ο Δήμος Σικυωνίων, αφού αξιολογήσει τα ως άνω, να υποβάλλει γνώμη προς το Υπουργείο Οικονομικών  κατ’ άρθρο 51 Ν. 5000/2022 και σας υποβάλλω την από 11-01-2023 γνωμοδότηση  της Δικηγόρου Κωνσταντίνας Γεωργούλια σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δυνάμει απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ορίσθηκα να γνωμοδοτήσω περί των αφορούντων το Δήμο Σικυωνίων αντικειμενικών αξιών. Κατόπιν τούτου, σε πρώτο επίπεδο, σημειώθηκε συνεργασία με συμβολαιογράφο της περιοχής εκ της οποίας σημειώθηκαν τα κατωτέρω σχετικά με το ζητούμενο του Δήμου, συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω τρέχουσες αξίες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οδός Μπουμπολίνας (97 Ο.Τ.) 1.050,00 ευρώ

Οδός Μπουμπολίνας (98,99 Ο.Τ.) 1.150,00 ευρώ

Οδός Μπουμπουλίνας (100,101 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (137 Ο.Τ.) 1.050,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (138 Ο.Τ.) 1.150,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (139 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (άνω της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης) 950,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (παραλιακή ζώνη) 1.200,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (4,5,8,9,10 Ο.Τ.) 1.100,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (11,12,13 Ο.Τ.) 1.200,00 ευρώ

Πελήνης (Ζώνη Στ) 1.000,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου 850,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Σουλίου 850,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Τιτάνης 550,00 ευρώ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ασπροκάμπου 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Στυμφαλίας 600,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Καλλιάνων 700,00 ευρώ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μοσιάς 700,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Γκούρας 750,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Φενεού 800,00 ευρώ

Προ διετίας, ήτοι την 11.01.2021, οι τιμές στα ίδια ως άνω σημεία σημειώνονταν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Οδός Μπουμπολίνας (97 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Μπουμπολίνας (98,99 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Οδός Μπουμπουλίνας (100,101 Ο.Τ.) 850,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (137 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (138 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Παπαβασιλείου (139 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (άνω της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης) 700,00 ευρώ

Π.Ε. Νεαπόλεως (παραλιακή ζώνη) 1.000,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (4,5,8,9,10 Ο.Τ.) 700,00 ευρώ

Οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου (11,12,13 Ο.Τ.) 800,00 ευρώ

Πελήνης (Ζώνη Στ) 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου 650,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Σουλίου 700,00 ευρώ

Δημοτική Κοινότητα Τιτάνης Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Ασπροκάμπου Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Στυμφαλίας Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Καλλιάνων Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μοσιάς Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Γκούρας Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

Δημοτική Κοινότητα Φενεού Δεν υφίστατο αντικειμενικό σύστημα αξιών για την περιοχή αυτή

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω δεδομένα, συνάγεται το συμπέρασμα πως οι αντικειμενικές αξίες του Δήμου Σικυωνίων έχουν σημειώσει αύξηση η οποία σε πολλά σημεία αγγίζει την τάξη του 50%, γεγονός που έχει γεννήσει ζητήματα στην τοπική οικονομία, στους πολίτες αλλά και σε πολλούς κλάδους επαγγελματιών. Κατόπιν τούτου, δύναται ο Δήμος Σικυωνίων, αφού αξιολογήσει τα ως άνω, να υποβάλλει γνώμη προς το Υπουργείο Οικονομικών  κατ’ άρθρο 51 Ν. 5000/2022 περί «Ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας  και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου  Κρατικών Ενισχύσεων Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» γι αναθεώρηση των τιμών ζώνης εντός των ορίων του μέχρι την 20η.01.2023.

Κιάτο, 11.01.2023

Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

Κωνσταντίνα Γεωργούλια Δικηγόρος, ΑΜ ΔΣΚ 516

Υψηλάντη 16, Κιάτο, ΑΦΜ 124248297

Konstantina_georgoulia@yahoo.gr

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • το άρθρο 51 του Ν. 5000/2022,
 • την 467/2022 (ΨΝ29Ω1Θ-127) απόφαση ΟΕ
 • την από 11-1-2023  γνωμοδότηση δικηγόρου,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Αξιολογεί πως οι αντικειμενικές αξίες κατά την τελευταία διετία στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα στην τοπική οικονομία, όπως η καταβολή υψηλών φόρων (ΕΝΦΙΑ κλπ) από τους πολίτες η δυσκολία μεταβιβάσεων ακινήτων καθώς και η μείωση  της δραστηριότητας συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.

 

Γ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο της λήψη απόφασης περί υποβολής γνώμης προς το Υπουργείο Οικονομικών κατ’ άρθρο 51 ν. 5000/2022 για αναθεώρηση των τιμών ζώνης εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.01.2023

Ο πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος μεταξύ άλλων  ανέφερε ότι, ………….. προτείνω την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ  συνδυαστικά  με την μείωση των αντικειμενικών  αξιών και θέτω την πρότασή μου σε ψηφοφορία

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 51του Ν.5000/2022
 • τα παραπάνω αναφερθέντα,
 • την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου,
 • την ψηφοφορία επί της ως άνω προτάσεως– και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ.: Δ. Παπαγεωργίου, Β. Νανόπουλου,  και Ε. Χουσελά ,

(οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Β.  Νανόπουλου) .

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  την  Μείωση των υφιστάμενων Αντικειμενικών Αξιών του Δήμου Σικυωνίων ,
 2. Π ρ ο τ ε ί ν ε ι, την μέγιστη αύξηση της τιμής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα όρια του Δήμου

Σικυωνίων, σε ποσοστό του 20% σε σχέση με τις ισχύουσες  τιμές του έτους 2021,  καθότι  υπήρξε αύξηση

πλέον του 50% .

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι, την παρούσα απόφαση στο Υπουργείο Οικονομικών,  μέσω της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριών Συστημάτων Δημόσιας  Διοίκησης,  του Υπουργείου ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 8/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email