8/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.

 

Πράξη Αριθ. 08

 

ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 13_29-03-2022 Προκήρυξης Υποτροφιών {Ακαδ. έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)} & προθεσμία υποβολής ενστάσεων

 

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο και τους 27  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Επιτροπής, συνήλθε  σε T Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 κατόπιν της αριθ. 77/15-07-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Δημάρχου (Προέδρου της Επιτροπής ), η οποία επιδόθηκε  σε κάθε ένα  μέλος της και στο Δήμαρχο (Πρόεδρο της Επιτροπής ), ο οποίος παραβρέθηκε  .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:

 

AA Παρόντες  

AA

Απόντες
1 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 12  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων και γραμματέας του Ιδρύματος Υποτροφιών Γ. Α. Μαυρούλια,  κ. Κακάτση Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», κ. Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στα μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:

  1. Την υπ΄ αριθ. 3/2022 Πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια¨, περί « Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης ( έτους εισαγωγής 2021 )»
  2. Την αρ. πρωτ. 13/29-03-2022 Προκήρυξης Υποτροφιών {Ακαδ. έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)}, όπως εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) (Α.Π. 1543/01-04-2022) και την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (αρμόδια αρχή) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν.4182/2013
  3. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνολικά είκοσι τρεις (23) αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  4. τον προβλεπόμενο έλεγχο ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοικητική Επιτροπή,

Αξιολόγησε τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  και

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

 

Την έγκριση των τελικών διαμορφωθέντων Πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων, όπως φαίνονται παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά, και:

Α. την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Αβράτογλου Νικόλαος του Γεωργίου
2 Δριτσόπουλος Παναγιώτης του Όθωνα
3 Ιωάννου Βασίλειος του Νικολάου
4 Λιούσκος Χρήστος του Παναγιώτη
5 Παύλου Γεώργιος του Χρήστου
6 Τσαπραλής Αθανάσιος του Ιωάννη
7 Χατζηβασιλείου Βασίλειος του Θεοδώρου
8 Χριστοδούλου Σωτήριος του Δημητρίου

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Ανδρικοπούλου Μαρία του Νικολάου
2 Βαλημίτη Μαρία- Γεωργία του Αλεξάνδρου
3 Βασιλείου Παρασκευή του Χρήστου
4 Δέδε Μαρία – Ευαγγελία του Δημητρίου
5 Θελερίτη Βασιλική του Κων νου
6 Καραμάνη Ναταλία του Φιλίππου
7 Καρανικόλα Μαρία του Χρήστου
8 Κόϊκα Χριστίνα του Βασιλείου
9 Ντάλλα Στυλιανή – Ερασμία του Γεωργίου
10 Σταθακοπούλου Μαρίνα- Ελένη του Ιωάννη

 

Β. την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 Καπώλη Αθανασία του Δημητρίου Μη δημότης/ μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
2 Μαργέλη Αδαμαντία του Κων νου Μη δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
3 Σανίδας Αναστάσιος του Στέφανου Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
4 Πρεδάρης Νικόλαος – Γαριβάλδης του Αποστόλου Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
5 Χατζηνικολάου Ανδρέα του Πασχάλη Μη μόνιμος κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

 

Γ.  την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄ αριθ. 13/29-03-2022  

Προκήρυξης.

 

 

 

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε  αυξ. αριθ. 08/2022

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email