8/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/31 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

8/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το 4ο/29.12.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κιάτο 29/12/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

5199/27.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

21PROC008672707 2021-05-27

 

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ¨ΜΠΡΙΜΙΖΑ¨ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο  σήμερα  την 29.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση οι παρακάτω:

 1. Μαστοράκος Λεωνίδας ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχ/κος, ως Πρόεδρος της επιτροπής,
 2. Κατσιμπούλας Βασίλειος ΤΕ3 Πολ. Μηχανικών και

3.Τσέκος Παναγιώτης ΠΕ9 Γεωπόνων,ως μέλη,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για  την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ  ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ¨ΜΠΡΙΜΙΖΑ¨ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

και αφού λάβαμε υπόψη:

 • Τον Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 • Την αριθ. 5199/27.05.2021 αναλυτική διακήρυξη,
 • Την αριθ. 392/14-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 • Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GEOGENESIS A.E. συμπλήρωσε το πεδίο του ΤΕΥΔ που αφορά στον Ειδικό κύκλο εργασιών, και
 • Τον τελικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

μετά την υπ’ αριθμ. 231/06.09.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Α/Α κατάθεσης  

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%) Αποτέλεσμα
1.   197566 «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GEOGENESIS A.E.» 28,57 ΔΕΚΤΗ
2.    198662 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 27,00 ΔΕΚΤΗ
3.    198633 Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E. 18,09 ΔΕΚΤΗ

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. GEOGENESIS A.E.»  με μέση έκπτωση 28,57%.

Αφού συντάχθηκε το παρόν  υπογράφεται όπως  ακολουθεί.

 

Κιάτο, 29/12/2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1.           Μαστοράκος Λεωνίδας 2.           Κατσιμπούλας Βασίλειος 3.           Τσέκος Παναγιώτης

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 342/2020 (Ψ6ΤΑΩ1Θ-ΠΚΚ) Απόφαση ΟΕ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%)
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 16/2020 μελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.079.970,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.008 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110879» ποσού 2.079.970,00€  προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633551 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 266/4916/20.05.2021 (6ΧΕΦΩ1Θ-ΘΥ7)(21REQ008638138 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146684/21.05.2021 (ΨΜΑ27Λ1-6ΟΤ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 123/2021 (933ΠΩ1Θ-ΛΒ7) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 5199/27.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008672707 2021-05-27,
 • την 5200/27.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008673049 2021-05-27,
 • την 5202/27.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΥΨΘΩ1Θ-6Ε3,
 • τo 1ο/22.06.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 162/2021 (6ΩΔΠΩ1Θ-6Β8) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.  «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 28,57 %
 • την Α231/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία απορρίπτει το αίτημα της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί αναστολής-προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή (ΑΡ. ΓΑΚ 1351/08.07.2021).
 • την ως άνω 1386/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία δέχεται την προσφυγή (1351/08.07.2021) της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» απορρίπτει την παρέμβαση της «GEOGENESIS A.E.» και ακυρώνει την 162/021 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • την 224/2021(ΩΦ4ΧΩ1Θ-4ΤΙ) απόφαση ΟΕ με την οποία συμμορφώθηκε με την ως άνω απόφαση της ΑΕΠΠ,
 • το 2ο/06.09.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 246/2021 (ΩΑΑΩΩ1Θ-Ψ7Ρ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» με μέση έκπτωση  27,00%.
 • Το 3ο/06.12.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • Την 392/2021 (ΩΦΥ8Ω1Θ-ΒΡ3) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και ανακαλεί την 246/2021 προηγούμενη απόφαση καθώς και κάθε επόμενη διοικητική πράξης ένεκα της εσφαλμένης ερμηνείας της υπ. αριθμ. 1386/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ παράλληλα καλεί την «GEOGENESIS A.E.» να προβεί στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
 • Το 4ο/29.12.2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος ζήτησε περισσότερα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα

Α. Εγκρίνει το από 4ο/29.12.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ»  με αρ. μελέτης 16/2020 (CPV:45232120-9) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.677.395,16+402.574,84 ΦΠΑ 24%) 2.079.970,00€.

Β. Κηρύσσει εκ νέου προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δτ «GEOGENESIS AE» με μέση έκπτωση  28,57%.

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email