8/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /   24  –  05  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    8  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:1ον  «Επί  αιτήματος της κας  Καλαπόδη  Βασιλικής περί εγκρίσεως  εισόδου-εξόδου της  ιδιοκτησίας της στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΛΑΚΚΑ» εντός  του αναδασμού της Κοινότητας Καλλιάνων επί της οδού αναδασμού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    24ην   Μαϊου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3035/20-05-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Σταμάτιος           Γκούμας               (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

5.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας        (Μέλος)

 

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.-   Γ. Κοτούλας   Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                                                                                       2.-  Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

                                                                                                 3.-  Κ.  Σελέκος Πρόεδρος Κοινότητας Καλλιάνων.

                                                                                                 4.-  Ν. Παπαγεωργόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας Κεφαλαρίου.

                                                                                                 5.-  Ι.  Σπυρόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας  Διμηνιού.

                                                                                                 6.-  Α. Τυρλής  Πρόεδρος Κοινότητας  Λαλιωτίου.

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Επί  αιτήματος της κας  Καλαπόδη  Βασιλικής περί εγκρίσεως  εισόδου-εξόδου της  ιδιοκτησίας της στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΛΑΚΚΑ» εντός  του αναδασμού της Κοινότητας Καλλιάνων επί της οδού αναδασμού.» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 14-052021  εισήγησή της, σχετικά με την  κ.  Καλαπόδη  Βασιλική περί εγκρίσεως  εισόδου-εξόδου της  ιδιοκτησίας της στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΛΑΚΚΑ» εντός  του αναδασμού της Κοινότητας Καλλιάνων επί της οδού αναδασμού.» όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

 

 

 

 

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από   14-05-2021  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

3.-   Την  από   21-05-2021 θετική εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Καλλιάνων.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  τη χορήγηση στην Καλαπόδη  Βασιλική  έγκριση  για διαμόρφωση  εισόδου – εξόδου  στο ακίνητό της, με υφιστάμενες αγροτικές αποθήκες (στο οποίο  θα ανεγερθεί νέα ισόγεια Αγροτική Αποθήκη   στη θέση (Τρανή-Λάκκα) αναδασμού Καλλιάνων 2009, επί δημοτικής  οδού  αναδασμού, σύμφωνα  με το συνημμένο Τοπογραφικό κλίμακας 1:500 που  συνέταξε ο πολιτικός Μηχανικός κος Κ. Σπανός,  (το οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της  παρούσας απόφασης) υπό τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην από  14-05-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας   και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     8 / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  24-05-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email