8/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 08/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/22-11-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:16017/16-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 έθεσε υπόψη των μελών την από 22/11/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου η οποία έχει ως  ακολούθως:

 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο, 22/11/2021
Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες:  Κατσιμπούλας Βασ.

Τηλ. 27423-60162

 

ΠΡΟΣ:

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

 

 

 

Προκειμένου να παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.

 

Δημιουργία νέας πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο:

 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ»,  ποσού 21.700,00€.»

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων –

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

 

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους, προκειμένου να παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

   Δημιουργία νέας πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο:

 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ», ποσού 21.700,00€.

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 22-11-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email