8/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 11-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 8 / 2020

ΘΕΜΑ: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 26/7-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Π. Πανάγου «

3.- Δ. Βυτινιώτη Μέλος 3.- Β. Νανόπουλος «

4.- Αικ. Λούτα « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περεταίρω ενέργειες» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα, προκύπτουν ανάγκες, αλλά και προβλήματα για διάφορες προμήθειες,

υπηρεσίες και εργασίες, που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων όπου με απόφασή μας, πρέπει να διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις, που θα μπορούμε να προβούμε σε προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς για υπηρεσίες και εργασίες,

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών και εργασιών.

  6. Tην Υ.Α. με αριθ. 8440/2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018 καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.

  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για προμήθειες υλικών, υπηρεσίες

και εργασίες που θα εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα ως κάτωθι.

Α/Α

Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν – Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

Προμήθεια χρωμάτων

500,00

2

Προμήθεια αθλητικού υλικού

400,00

3

Προμήθεια μεταλλικών ντουλαπών

730,00

4

Συντήρηση επιχρισμάτων στο Γυμνάσιο Καλλιάνων

800,00

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την ανάθεση των εν λόγω εργασιών υπηρεσιών και προμηθειών καθώς και την πληρωμή των αναδόχων με την εξόφληση των τιμολογίων, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email