8/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                                                  ΑΔΑ:69ΒΓΟΚ3Ξ-ΠΘΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 3/18-2-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 08/2020

 

Θέμα: «Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Φεβρουαρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ31/11-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2020  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων» έθεσε υπόψη των μελών, την υπ’ αριθ. 95/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου στο άρθρο 2 παρ.α (Πόροι Νομικού Προσώπου) αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (18.000,00)€.

2) Το υπ’ αριθ 1324/16-6-2011 ΦΕΚ ,όπου δημοσιεύτηκε  η υπ’ αριθ. 95/2011 που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€)  έτους 2020  και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των  Σχολικών  Κοινοτήτων.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των δεκαοκτώ ευρώ(18.000,00)€.

 

Η παρούσα  απόφαση 08/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5.     Καλφαντή Βασιλική
 6.    Ρουμελιώτη Βασιλική
 7.  Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  19-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email