8/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /21. 01.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  8/2020

Περίληψη: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου» .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 419/17-01-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Μαστοράκης Δημήτριος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16 . Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19 Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος  23. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Λέγγας Μάρκος 4. Συριάνος Κων/νος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 8ο

  • Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου» ,  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 14782/ 4-12-2019  Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  το οποίο  έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 14782         

Κιάτο 4/12-2019

               ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Θέμα:     Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου.»

Σχετ. : Το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 που τροποποιεί το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 που τροποποιεί το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:

 

«…..1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται».,

 

Στην υπηρεσία πρασίνου απασχολείται το καλαθοφόρο όχημα του Δήμου Σικυωνίων για το κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά με το συγκεκριμένο όχημα δεν υπάρχει δυνατότητα κλάδευσης ή κοπής δέντρων ύψους άνω των 12 μέτρων.

 

Επειδή υπάρχει αναγκαιότητα κλάδευσης ή και κοπής ψηλών δέντρων  ύψους πάνω από 12 μ. για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου, σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες και ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων.

 

Εισηγούμεθα

 

Η εργασία με τίτλο: «εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

 

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στις εργασίες κλαδέματος ή κοπής  ψηλών δέντρων, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ύψους πάνω από 12 μ. για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου, σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες και ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων. Θα πραγματοποιηθούν επίσης οι εργασίες επάλειψης των τομών καθώς και απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού από τον ανάδοχο είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη σχετική απόφασή σας.

 

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Φαρμάκης Χρήστος Αντώνιος

Τ.Ε.13 Τεχν Γεωπ.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τη ισχύουσα Νομοθεσία
  • το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν.4635/2019
  • το με αριθ. πρωτ. 14782/ 4-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

  1. Διαπιστώνει, την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου»,  σύμφωνα το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε

με το άρθρο 178 του Ν.4635/2019, λόγω έλλειψης του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (κοπή δένδρων ύψους άνω των 12 μέτρων ) και  προσωπικού .

 

  1. Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά τις εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ύψους πάνω από 12 μ. για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου, σε πλατείες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες και ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Σικυωνίων. Θα πραγματοποιηθούν επίσης οι εργασίες επάλειψης των τομών καθώς και απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής.

 

  1. Η διάρκεια της σύμβασης της εν λόγω εργασίας θα είναι ενός (1) έτους από την υπογραφή ημερομηνία υπογραφής του αναδόχου  είτε μέχρι περαιώσεως του συμβατικού αντικειμένου εφόσον αυτό προηγηθεί του έτους, οπότε και θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες με πρόγραμμα της υπηρεσίας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 8/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email