8/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     3  / 26-03-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  8 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 2Ο «Αποδοχή  πίστωσης  ποσού (5.985,00) €  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  26ην  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/22-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Β.  Kελλάρης                  «                                                  3.-  Γ.  Κουκουμέλης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  2ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Αποδοχή  πίστωσης  ποσού (5.985,00) €  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων

ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο Δήμος Σικυωνίων  μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 86  /  2019    απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των   (5.985,00) €, ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό  και  2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή  και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε  η συγχώνευση  των σχολικών επιτροπών  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν  δύο (2) ενιαία  νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  για το έτος 2018 ως (Συμπληρωματική  Κατανομή  λειτουργικών δαπανών).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των  πέντε  χιλιάδων  εννιακοσίων ογδόντα πέντε   ευρώ   (5.985,00)  € το οποίο προέρχεται  από  κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018    (Συμπληρωματική  Κατανομή  λειτουργικών δαπανών).

και

 

Γ.- Κατανέμει  το ποσό  των    πέντε  χιλιάδων  εννιακοσίων ογδόντα πέντε   ευρώ   (5.985,00)   ως  εξής:

 

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                 ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 ΤΑΜΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5.985,00

 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 5.985,00

 

Και Δ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των   πέντε  χιλιάδων  εννιακοσίων ογδόντα πέντε   ευρώ   (5.985,00)

 

 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    8 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κελλάρης              Βασίλειος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  27-03-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email