8/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 8/2019   Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην ΤΚ Καισαρίου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 1ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου στην ΤΚ Καισαρίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την 271440/27.12.2018 απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία νομιμοποιήθηκε η 366/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Κωστούρου του Νικολάου, όμορο της πλατείας ΤΚ Καισαρίου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να οριστεί Συμβολαιογράφος για την σύνταξη πληρεξουσίου, προτείνοντας τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 271440/27.12.2018 (Ω0Υ2ΟΡ1Φ-ΜΟΦ) απόφαση του Συντονιστή της οικείς Αποκ/νης Δ/σης
  • την 366/2018 (6ΑΛ8Ω1Θ-ΑΣ9) απόφαση ΔΣ
  • την 67/2019 (61ΨΗΩ1Θ-Η78) ΑΑΥ & 68/2019 (7Μ28Ω1Θ-ΣΒΑ) ΑΑΥ
  • το 5468/19.11.2008 συμβόλαιο μετά του 32/2008 πιστοποιητικού Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Φίλη Μαρίνα για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου από τον Γεωργίου Κωστούρο του Νικολάου, όμορο της πλατείας ΤΚ Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας, για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, δυνάμει της 366/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 370,47€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» (67/2019 ΑΑΥ).

Γ. Η δαπάνη για την αμοιβή υποθηκοφύλακα ανέρχεται σε 165,88€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.003 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κλπ συμβολαίων» (68/2019 ΑΑΥ).

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email