8/2018 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 08/19-11-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 8/2018

Θέμα : Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 12695/14-11-2018 έγγραφη πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.       Δομετίου Βασίλειος Πρόεδρος 1.     Κελλάρη Ιωάννα Μέλος
2.       Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος 2.     Παπαβασιλείου Βασίλειος »
3.       Χήτα Αμαλία      » 3.     Τζουμάκας Πέτρος »
4.       Ξανθάκη Νικολία      »    
5.       Πάππας Χρήστος      »    
6.       Κοντογιάννης Ηλίας      »    

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής :

Η φύση της περιοχής της Ορεινής Κορινθίας, η ύπαρξη τουριστικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή καθώς και ο μικρός χρόνος πρόσβασης της περιοχής μας από την Αθήνα ενδείκνυται για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως η αναρρίχηση, με σκοπό την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Στην ορεινή Κορινθία  και συγκεκριμένα στην περιοχή της ΔΕ Φενεού  έχουν οριοθετηθεί ήδη δώδεκα (12) αναρριχητικές διαδρομές και με την αριθ. 355/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη δημιουργία-κατασκευή πέντε (5) αναρριχητικών διαδρομών στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας (βράχος Φρύγανης), οι οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  προτείνει να οριοθετηθούν επιπλέον επτά (7) αναρριχητικές διαδρομές στην περιοχή της ΔΕ Στυμφαλίας,  από αναρριχητές με σχετική εμπειρία, από τους οποίους θα γίνει έλεγχος και επιλογή βράχων για διάνοιξη διαδρομών με βάση τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής [στέρεο έδαφος, ιδιαιτερότητες περιοχής, κτλ], καθαρισμός των βράχων από σαθρά κομμάτια, βλάστηση και εξοπλισμό/ασφάλιση των διαδρομών και την κάλυψη της δαπάνης για τη διάνοιξη συνολικά δώδεκα (12) αναρριχητικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Στυμφαλίας  ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 4.464,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

  • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
  • τις προτάσεις των μελών,
  • την αριθ. 355/2016 Α.Δ.Σ. περί δημιουργίας αναρριχητικών πάρκων στο Δήμο Σικυωνίων,
  • την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,
  • την αριθ. 329/2018 Α.Δ.Σ. περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων τη δημιουργία – κατασκευή επιπλέον επτά (7) αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της ΔΕ Στυμφαλίας και την κάλυψη της δαπάνης για τη διάνοιξη συνολικά δώδεκα (12) αναρριχητικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Στυμφαλίας  ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 4.464,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) .

 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

 

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19/11/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

 

 

 

Δομετίου Βασίλειος

Print Friendly, PDF & Email