8/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   8 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                           «Περί προμήθειας χρωμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση για την Σχολική Επιτροπή

                     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                

5.- Α. Βυτινιώτης                «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ        1ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) προ των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα  με τίτλο «Περί προμήθειας   χρωμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Σχολική Επιτροπή   ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί χρώματα για τις ανάγκες των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, λόγω φθορών που έχουν προκληθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου 2016-2017.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (389,36) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24% για την προμήθεια αγορά χρωμάτων, στον κ. Γεώργιο Χασούρο, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο, οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθ.   20

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   1.-   Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

   2. Εγκρίνει την διενέργεια της   προμήθειας χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με  

       το ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (389,36) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

3.. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια χρωμάτων στον Γεώργιο Χασούρο, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το  

       Κιάτο, οδός Εθν. Αντιστάσεως 20 έναντι ποσού τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (389,36)

        συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

   4. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

   5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια

   6.Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

   7. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο   Δημήτριο,   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Γεώργιο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Πανδή Οδυσσέα

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    8   / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                         4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης            Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                                                                                           

Print Friendly, PDF & Email