8η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 6/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023

8η/2023

τακτική συνεδρίαση

Παρασκευή  10.3.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σικυωνίων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για  για την παροχή κοινωνιών υπηρεσιών από τη Δομή του «1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΗΚΩΝΗ» και μεταβίβαση αυτού λόγω αρμοδιότητας στο ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» καθώς και τροποποίηση  π/υ οικ. έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
2. Τροποποίηση π/υ & τεχ. προγράμματος οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.                            (2/2023 Εκτελεστικής Επιτροπής)
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ.
4. Έγκριση & Παραλαβή των διορθωμένων πινάκων της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Πλατάνια» Κιάτου Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής τμήματος της Π.Ε. -Τραγάνα- και ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής Π.Ε. -Πλατάνια- του Δήμου Σικυωνίων» σε εφαρμογή της αρ. πρωτ. 26-09-2018/214087/3520/2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .
5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023.
6. Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.8264 οικονομικού έτους  2023 µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα)», για την επιστροφή του ποσού των 275,40€ στον Μαυροειδή  Γεώργιο του Ανδρέα .
7. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
8. ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της 483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (σε έφεση Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-αγωγή 68/ΤΜ68/2017)
9. ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί δανειακού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (433-2022)
10. ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη 1ης & 2ης πρόσθετης πράξης επί δανειακού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (258-2022)
11. ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη 1ης & 2ης πρόσθετης πράξης επί δανειακού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»     (259-2022)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email