8η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κιάτο 24.Μαρτίου.2022
8η/2022
τακτική συνεδρίαση
Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
 προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων ………..
1) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων» 2ος Ειδικός προϋπολογισμός».
2) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων» 2ος Ειδικός προϋπολογισμός.
3) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων– 2ος Ειδικός προϋπολογισμός.
4) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο «Αρδευτικά έργα Ψαρίου – Κυλλήνης Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
5) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο «Αρδευτικά έργα Ψαρίου – Κυλλήνης Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
6) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο «Αρδευτικά έργα Ψαρίου – Κυλλήνης Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
7) Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο «Αρδευτικά έργα κοινότητας Καλιάνων Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
8) Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο «Αρδευτικά έργα κοινότητας Καλιάνων Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
9) Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο «Αρδευτικά έργα κοινότητας Καλιάνων Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»
2. Έγκριση μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων……………
1) της 34/2021 μελέτης έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ με ΦΠΑ 24%
2) της 35/2021 μελέτης έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.855.000,00€ με ΦΠΑ 24%
3) της 7/2020 μελέτης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ- 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ με ΦΠΑ 24%
3. Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».
4. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
5. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
8. Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (23/2019 μελέτη).
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (4/2019 μελέτη).
11. 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ (02/2020 μελέτη).
12. Απόδοση λογαριασμού (41,00€) εντάλματος προπληρωμής καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
13. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
14. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ συμβιβασμός με ΕΓΓΛΕΖΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για την ιδιοκτησία με ΚΑ 050922 (ΟΤ9Β) μετά από -γνωμοδότηση- (57/2022 ΑΟΕ).
15. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 11/2022 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) μετά από -γνωμοδότηση- (47/2022 ΑΟΕ)
16. Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- κατόπιν της ΠΔΝ9/2022 πράξη προσωρινής διαταγής του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. (Σταμόπουλος Σταμάτιος (10h)-ΑΑΥ)
17. Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση (28/9/2022) του Δήμου (Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου-ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) κατά τη συζήτηση της 17/ΑΠ17/14-03-2022 αίτησης ΧΕΡΕΜΗ Ζηνοβίας-Δάφνης & Άλκηστης χήρας ΧΩΡΕΜΗ Αγγελή. (Μπασιώτη Αικατερίνη – ΑΑΥ)
18. Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης–Γ’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΚΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Τσιφτσής Άγγελος-ΑΑΥ)
19. Ορισμός -δικηγόρου- μετά από έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία σε υπόθεση ένστασης MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (δικηγόρος (…..h) – ΑΑΥ)
20. Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση ειδικής πρόσκλησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία στην ανάδοχο Κ.ΑΓΓΕΛΟΣΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ.
(δικαστικός επιμελητής-ΑΑΥ)

 

Print Friendly, PDF & Email