8η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/2020

δια περιφοράς

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Μ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Κιάτο 16/04/2020

αρ. πρωτ.: 3040

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως,

λόγω ανάγκης τήρησης καταληκτικών προθεσμιών.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Μ. Πέμπτη 16η Απριλίου 2020 και ώρα 12.00’μ  σε  ΈΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (14.006,26€) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ στο Κιάτο.
2. Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΙΔ «ΚΟΔΕΔΗΣ».

 

Print Friendly, PDF & Email