8η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

8η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα  13 Μαΐου 2019

 

Κιάτο 09/05/2019

αρ. πρωτ.: 5581

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’πμ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Ζαρρής Κων/νος

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μετά το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα.
2.                    Λένη Σουζάνα

ΑΑΥ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος την Παρασκευή 8/11/2019 κατά τη συζήτηση της αρ. 25/2019 αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου.
3.                      Αμοιβή υποθηκοφύλακα για μεταγραφή συμβολαίου ακινήτου στην  ΤΚ Μποζικών (60/2019 απόφαση ΟΕ)
4.                      Αμοιβή υποθηκοφύλακα για μεταγραφή συμβολαίου ακινήτου στην ΤΚ Μεσινού (61/2019 απόφαση ΟΕ)
5.                    Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ, περί της άσκησης ή μη πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων.
6.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
7.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΠΑΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
8.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
9.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
10.               Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
11.               Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
12.               Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) μετά την 135/2019 απόφαση ΔΣ.
13.               Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Άρδευσης» (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2018) μετά την 136/2019 απόφαση ΔΣ.
14.               Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προϋπολογισμός» μετά την 137/2019 απόφαση ΔΣ.
15.               Έγκριση μελέτης, Τεχνικών Προδιαγραφών & Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας γα τη «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».
16.               Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
17.               Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο:«Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στην ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
18.               Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο “Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
19.               Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
20.               Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

 

Print Friendly, PDF & Email