79/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 79/2021   14ο θέμα  

Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 4/09.03.2021 (θέμα 12ο) σχετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

την 23/2021 (ΨΤ1ΤΩ1Θ-ΑΚ8) απόφαση ΟΕ η οποία απορρίπτει την προσφορά της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ»   και εκκινεί τη διαδικασία διεκδίκησης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων, της εγγύησης συμμετοχής της.

  • την 4/09.03.2021 (θέμα 12ο) γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων των e-90761/27.10.2020 ποσού 6.400,00€ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email