79/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 79/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 56/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων» .  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς

 

Θέμα  9ο   

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 56/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 56/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/04.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

56/2020

Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 4η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1933/28.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Λέγγας Μάρκος
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος
3.     Ζάρκος Δημήτριος
4.     Μυττάς Ιωάννης
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

26ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 28/02/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 4. την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 5. την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 6. την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 7. το από 28/02/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού  40.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 7.030,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.970,00€.

 

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 7.030,00€

Στον Κ.Α. 02.10.6411.001 των εξόδων με   τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληρωμής Διοδίων μέσω πομποδέκτη»,  ποσό 2.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.30.6112.003 των εξόδων με   τίτλο «Υπηρεσία Ελεγκτή Δόμησης»,  ποσό 1.500,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.30.8113.010 των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για Τεχνική υποστήριξη προγράμματος Verm  (Software), σύμφωνα με την 27/2019  Τεχν. Περιγραφή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & την αρίθμ. 335/2019 Απόφαση  Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση»,  ποσό  530,00€  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-628/2019) προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α.  02.10.6699.001 με   τίτλο  «Προμήθεια μικροϋλικών (κλειδαριές, κλειδιά κ.λ.π.)», ποσό 2.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.10.6614  των εξόδων με   τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Σφραγίδες κ.λ.π.)»,  ποσό  1.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 185.156,58 – 181.500,74)  3.655,84€  μειώνουμε κατά  2.480,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.175,84€ (3.655,84 – 2.480,00)

 

μεταφέρει πίστωση ποσού 2.480,00€ Στον Κ.Α. 02.00.6451 των εξόδων με   τίτλο «Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα»,  πίστωση ποσού 2.480,00€  ενισχύοντας την υπάρχουσα διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.480,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

Β. Καθορίζει τον Κωδικό που δημιουργήθηκε παραπάνω 02.10.6411.001 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού), σε συνδυασμό με το ότι «για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη».-

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 56/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής ,
 • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

Ο Δημοτικός Συμβουλος κ. Β. Νανόπουλος έδωσε λευκή ψήφο ψήφο (άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018).   

 

Εγκρίνει, την αριθ. 56/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων», όπως συντάχθηκε και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

   Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 79/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email