79/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 79/2017

Περίληψη :

Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Κουλαφέτη Στυλιανής από

ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 17. Ρουμπέκας Γεώργιος
 18. Μπακόλιας Παναγιώτης
 19. Λαλιώτης Γεώργιος  
 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
 21. Γεώργας Χρήστος
     
       
       
       
       
       
Απόντα      
 1. Μπούρης Ευάγγελος
 2. Κελλάρης Βασίλειος
 3. Νανόπουλος Βασίλειος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

         Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Κουλαφέτη Στυλιανής από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1. Το με αριθ. πρωτ. 1289/30-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Κιάτο, 30 Ιανουαρίου 2017

   Αριθ. πρωτ.: 1289

         ΠΡΟΣ:  

.                                                                       – Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

– Πρόεδρο Δ.Κ. Κιάτου

– Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                        

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 Γ. Γραμματέα Δήμου

–   Ειδική Συνεργάτη – Δικηγόρο κα.   Γεωργούλια

                                                               ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Νομικές ενέργειες για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σικυωνίων – Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής κατά της Κουλαφέτη Στυλιανής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 178 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», «1. Οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. 2…3….4. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 2 του α.ν. 263/1968 (Α’ 12) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων», «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται». Προϋπόθεση δηλαδή για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, είναι η αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος από τρίτο («αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος»). Αυθαίρετη κατάληψη, κατ’ αρχήν, υφίσταται όταν ο τρίτος δεν ενεργεί δυνάμει δικαιώματος, εμπράγματος ή ενοχικού. Τέλος, το κτήμα θα πρέπει να ανήκει στην περιουσία του Δημοσίου, στην παρούσα περίπτωση του Δήμου Σικυωνίων και μάλιστα να βρίσκεται αναμφισβήτητα υπό την κατοχή του Δημοσίου και όχι απλώς το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικεί κυριότητα ή νομή επ’ αυτού.

Η Στυλιανή Κουλαφέτη του Αθανασίου, μίσθωσε κατόπιν δημοπρασίας το έτος 2003, ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Λυκούργου αρ. 3, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (επαγγελματική μίσθωση). Η συμβατική μισθωτική σχέση είχε ημερομηνία λήξεως την 25/9/2015. Με την υπ’ αριθ. 13915/13-8-2015 δήλωση βουλήσεώς της, η ανωτέρω, ζήτησε την παράταση της μισθωτικής της σχέσης με το Δήμο, με την αιτιολογία ότι κάλυπτε τις απαιτήσεις που τίθενται με το άρ. 45 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) περί παράτασης χρονικής διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων, σε ακίνητα με εκμισθωτές του Δήμους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 44/2016 απόφασή του, δεν έκανε δεκτή την αίτηση της ανωτέρω, με αποτέλεσμα τη μη παράτασης της μισθωτικής σχέσης πέραν της λήξεώς της, ήτοι την 25/9/2015.

Με το υπ’ αριθ. 4246/31-3-2016 έγγραφό μας, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ζήτησε από την ανωτέρω να παραδώσει το ακίνητο, προκειμένου ο Δήμος να το διαθέσει περαιτέρω κατά την κρίση του. Παρά ταύτα η εν λόγω πρώην μισθώτρια του Δήμου μας, δεν ανταποκρίθηκε, κάνοντας αυθαίρετα κατάληψη και χρήση του εν λόγω ακινήτου έως και σήμερα.

Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω αναφερθέντων και δεδομένου ότι κατά την κρίση μας, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Στυλιανής Κουλαφέτη του Αθανασίου από το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Λυκούργου αρ. 3, για το οποίο η εν λόγω είχε μισθωτική σχέση έως και 25/9/2015, παρακαλούμε για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειές σας.

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, παρακαλείτε όπως γνωμοδοτήσει σχετικά, δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών της ορίων.        Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                                     Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

2. Την αριθ. 8/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί την κίνηση των διαδικασιών με σκοπό την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της Κουλαφέτη Στυλιανής του Αθανασίου από Δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου

αριθ. 3 στο Κιάτο.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  το με αριθ. πρωτ. 1289/30-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 •  την   αριθ. 8/2017 απόφαση Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων , -και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών για την Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη του Αθανασίου, από το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην πόλη του Κιάτου επί της οδού Λυκούργου αρ. 3 και για το οποίο η εν λόγω είχε μισθωτική σχέση έως και 25-9-2015 .

2. Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και στην Ειδική Συνεργάτη – Δικηγόρο κ. Κ. Γεωργούλια για δικές τους ενέργειες .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 79/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email