78/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης 78/2022

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του».
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 17η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2022 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4
2/ Πέππα Κωνσταντίνα, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 373/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής, για τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 148271, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 688.790,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 854.099,91€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
• Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
• Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
• To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
• Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Την με αριθμό 412/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ8Ω1Θ-626) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
• Την αριθμ. πρωτ. 18953/28-12-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009884177 2021-12-31.
• Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
• Την αριθ. 266965 προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510, για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης,
• Την αριθ. 263709 προσφορά της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040, για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης,
• Το από 09-02-2022 πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.
• Την αριθ. 32/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΤΜΩ1Θ-68Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος ως προς τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 18953/28-12-2021 Διακήρυξης η εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς η κα Λινάρδου Γ. Βασιλική.
• Την αριθ. 3165/09-03-2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προς την “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
• Την αριθ. 3167/09-03-2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προς την κα Λινάρδου Γ. Βασιλική, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
• Την από 15-03-2022 υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 3573/16-03-2022.
• Την από 14-03-2022 υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 3630/17-03-2022.
• Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
προέβη στην λήψη των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και αξιολόγηση αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
Α) Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”:
Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ και Υ.Δ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.Μ.Η. και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Υ.Δ. και ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 και για 2.2.3.2 και 2.2.3.8 ΚΑΡΤΕΛΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1 ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή κρίνει πως:
• τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
• αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 18953/28-12-20211 διακήρυξης.
Β) Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής:
Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ Υ.Δ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2.2.3.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΤΕΛΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2.2.3.4 Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2.2.3.9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
1 Λινάρδου Γ. Βασιλική ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή κρίνει πως:
• τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την κα Λινάρδου Γ. Βασιλική με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
• αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την έγκριση του Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», όπως περιγράφεται ανωτέρω.
2. Την κατακύρωση του 1ου και 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 554.032,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 686.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», την εταιρεία ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,60% (μηδέν κόμμα εξήντα τοις εκατό), ενώ για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,70% (μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις εκατό) επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 266965 προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης.
3. Την κατακύρωση του 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 134.758,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 167.099,92€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», στην κα Λινάρδου Γ. Βασιλική, που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας, στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. 138251067, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τους 3ο, 4Ο, 5Ο και 6Ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς είναι 1% (ένα τοις εκατό) επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 263709 προσφορά της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Πέππα Κωνσταντίνα 3/ Στούκας Νικόλαος
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως ισχύει σήμερα,
 Την υπ’ αριθμ. 373/2021 (ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2022.
 Την υπ’ αριθμ. 27/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Το από 09.11.2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:21REQ009503346 2021-11-09) του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 Την 512/18105/16.12.2021 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ:21REQ009762163 2021-12-16) πολυετούς δαπάνης.
 Τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και δέσμευση των σχετικών πιστώσεών τους.
 την 373/2021 (ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
 την 412/2021 (ΩΧΓ8Ω1Θ-626) απόφαση ΟΕ «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης»
 την αριθμ. πρωτ. 18953/28.12.2021 διακήρυξη (21PROC009884177 2021-12-31)
 την ID: 2021/S 255-673565 προκήρυξη
 την αριθ. 19257/31.12.2021 περίληψη διακήρυξης (Ψ5ΘΑΩ1Θ-53Γ)
 το 1ο/09.02.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 την 39/2022 (9ΠΤΜΩ1Θ-68Ε) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «προσωρινού αναδόχου»
 το 2ο/17.03.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το ανωτέρω 2ο/17.03.2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς συνολικού ποσού 854.099,91€ (688.790,25€ + ΦΠΑ 24%) της υπ’ αριθμ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» συνολικού π/υ 860.327,69€ (693.812,65€ + 166.515,04 ΦΠΑ 24%) .

Β. Την κατακύρωση του 1ου και 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 554.032,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 686.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», στην εταιρεία ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. [094010146] ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,60% (μηδέν κόμμα εξήντα τοις εκατό), ενώ για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό είναι 0,70% (μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις εκατό) επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 266965 προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης.

Γ. Την κατακύρωση του 3ου, 4ου, 5ου και 6ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 18953/28-12-20211 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 134.758,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 167.099,92€ (με Φ.Π.Α. 24%) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του», στην κα Λινάρδου Γ. Βασιλική, που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Βραχάτι Κορινθίας, στην ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, με Α.Φ.Μ. [138251067] ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ: 2741054040 – 6942542996, φαξ: 2741054040.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τους 3ο, 4ο, 5ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς είναι 1% (ένα τοις εκατό) επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 263709 προσφορά της κας Λινάρδου Γ. Βασιλικής, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 27/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 18953/28-12-2021 διακήρυξης.

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email