78/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 78/2021   13ο θέμα  

Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 4/09.03.2021 (θέμα 13ο) σχετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

την 03/2021 (66ΦΓΩ1Θ-1ΡΩ) απόφαση ΟΕ η οποία απορρίπτει την προσφορά της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  και εκκινεί τη διαδικασία διεκδίκησης υπέρ του Δήμου Σικυωνίων, της εγγύησης συμμετοχής της.

  • την 4/09.03.2021 (θέμα 13ο) γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων των e-91264/02.11.2020 ποσού 2.100,00€ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ΤΣΜΕΔΕ της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email