78/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

7/07.04.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

78/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.390,66€ με Φ.Π.Α. 24% και κήρυξη αυτού ως άγονου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 7η Απριλίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2743/03.04.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1.                   Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.                   Τσολάκος Γεώργιος

3.                   Μυττάς Ιωάννης

4.                   Σωτηρόπουλος Ιωάννης

5.                   Ζάρκος Δημήτριος

6.                   Λέγγας Μάρκος

7.                   Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την

«Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.390,66€ με Φ.Π.Α. 24% και κήρυξη αυτού ως άγονου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/03/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤακτικήΣ συντήρησηΣ οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 27η Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κων

2/ Τσέκο Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλ/γων Μηχ/κων

που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 298/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.390,66€ με ΦΠΑ 24% όπως αναφέρεται στην αριθ. 2302/10-03-2020 διακήρυξη Δημάρχου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

 1. Τον 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 2. Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 3. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 6. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 7. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν.Δ. 2396/53 και της αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.
 10. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου.
 11. Την αριθ. 01/2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020».
 12. Την αριθμ. 85/2020 Α.Α.Υ..
 13. Την αριθ. 2302/10-03-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.
 14. Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί διατήρησης της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης σε τοπική εφημερίδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ.28/1980, μέχρι την 01.01.2021.
 15. Την αριθ. 2314/10-03-2020 περίληψη διακήρυξης περί διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ),

κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσήλθε κανείς διαγωνιζόμενος για να παραδώσει προσφορά, δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή αποστελλόμενες ταχυδρομικά προσφορές καθώς και ότι κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουνε υποβληθεί ενστάσεις, η Επιτροπή

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου λόγω μη υποβολής προσφορών.
 2. Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης που συντρέχει, την απευθείας ανάθεση των εργασιών τακτικής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για εργασίες που θα προκύψουν κατά το έτος 2020.

Η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) των εργασιών τακτικής συντήρησης, θα γίνει χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη τακτικής συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1                                               2                                            3

Στούκας Νικόλαος                     Τσέκος Παναγιώτης                 Τσιοκάρας Ιωάννης

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 298/2019 (Ω5ΦΤΩ1Θ-ΗΨΟ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών

Υπηρεσιών,  έτους 2020»

 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 390,66€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/13.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχ. Εξοπλισμού του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ006284158 2020-02-13.
 • Την υπ’ αριθμ. 85/1807/26.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΗΚΣΩ1Θ-Γ1Χ & ΑΔΑΜ:20REQ006348998 2020-02-26.
 • Το γεγονός πως στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχουν οι παρακάτω σχετικές πιστώσεις με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων»

 

 

ΚΑ Διαμορφωμένη πίστωση Διατεθέντα ποσά Υπόλοιπο
10.6263.002 10.000,00€ 3.000,00€ 7.000,00€
20.6263.002 100.000,00€ 36.000,00€ 64.000,00€
30.6263.002 120.000,00€ 32.390,66€ 87.609,34€
70.6263.002 9.000,00€ 3.000,00€ 6.000,00€
 • Την 31/2020 (ΨΥΕΕΩ1Θ-ΥΞΥ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμού όρων»,
 • Την 2302/10.03.2020 (20PROC006433450 2020-03-16) Διακήρυξη
 • Την 2314/10.03.2020 (6ΝΚΕΩ1Θ-Χ07) Περίληψη
 • Το από 27/03/2020 ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 27/03/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών       Υπηρεσιών,  έτους 2020».

Β. Κηρύσσει άγονο,  το διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.390,66€ με ΦΠΑ 24%, λόγω της μη υποβολής προσφορών.

 

Γ. την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016), της ανωτέρω υπηρεσίας, σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για εργασίες που θα προκύψουν κατά το έτος 2020.

 

Η απευθείας ανάθεση θα γίνεται κάθε φορά που ένα όχημα ή μηχάνημα έχει ανάγκη τακτικής συντήρησης, από την Επιτροπή Συντήρησης – Επισκευής και Αγοράς Ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν της έκδοσης του σχετικού Δελτίου ή Εντολής Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος από το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.04.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email