78/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 78/2020
Περίληψη:
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ. Κ. ΦΕΝΕΟΥ ».
Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
2. Μυττάς Ιωάννης
3. Σώκος Δημήτριος
4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων
6. Aλεξόπουλος Βασίλειος
7. Θελερίτης Γεώργιος
8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος
10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος
14. Λέγγας Μάρκος
15. Συριάνος Κων/νος
16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος
18. Μαστοράκης Δημήτριος
19.  Γκούμας Σταμάτιος
20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος
22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
23. Μπακόλιας Παναγιώτης
24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος
26. Χουσελάς  Ευάγγελος
27. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς

Θέμα  8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ. Κ. ΦΕΝΕΟΥ »,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23-3-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κιάτο 23 – 03 – 2020
Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος- T. Xασιώτης
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ: H υπ’ αριθμ. 1966/28-02-2020 αίτηση της GEOGENESIS Α.Ε. αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ»

1)    H ταυτάριθμη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχ.. Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

2)    H υπ’ αριθμ. 1435/20-03-2020 απόφαση Προέγκρισης 9ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 7ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σε συνέχεια  των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» με στοιχεία:

Μελέτη:  50 / 2011 (2η Επικαιροποίηση 02/04/2013) της Τ.Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  21170 / 01-12-2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα  (9) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης: 01/09/2016

Διακοπή Εργασιών : 19-04-2016 ( 5177/ 20-04-16) Απόφαση Τ.Υ.

Επανέναρξη Εργασιών  09-02-2017 (1791/09-02-17) Υποβολή επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος του έργου.

Νέα προθεσμία περαίωσης έργου: Τέσσερις μήνες και δώδεκα ημέρες που υπολείπονταν από την αρχική προθεσμία περαίωσης, αρχής γεννωμένης από την ημερομηνία επανέναρξης εργασιών, ήτοι έως την  23η -06-2017.

1η Παράταση εργασιών: 23η -12-2017 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 260/03-07-2017)

2η Παράταση εργασιών: 23η -06-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 497/ 14-12-2017)

3η Παράταση εργασιών: 23η -11-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 200/ 12-06-2018)

4η Παράταση εργασιών: 30η -05-2019 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 429/ 21-11-2018)

5η Παράταση εργασιών: 30η -10-2019 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 193/ 11-06-2019)

6η Παράταση εργασιών: 31η -03-2020 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 354/ 27-11-2019)

Πηγή χρηματοδότησης:  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Κωδικός προϋπολογισμού:  Σ.Α. Ε282/8

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 516.260,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 468.932,57 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Δημοπρασία  (185/2013 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ.Χασιώτης, Μ. Μαθιόπουλος

Εισηγούμαστε:

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 31-08-2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 9ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (3. σχετικό).

Ο   Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχ. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

·       την ισχύουσα  Νομοθεσία,

·       την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)

·     την από 23-3-2020  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,

·     την αριθ. πρωτ. 1966/28-2-2020  αίτηση της  αναδόχου του έργου

·      την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ.  Κατσιμπούλα  Αντωνίου

 

Εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  εργασιών  του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ  Τ. Κ. ΦΕΝΕΟΥ» , της αριθ. 50/2011  μελέτης,   με αναθεώρηση τιμών έως την 31-08-2020,

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 9ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020».

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 78/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email