78/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 78/2017

Περίληψη : Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

   Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17-3-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων                                                                     Κιάτο   17-03-2017

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ) ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ

           Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017».

     Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 1760 / 11-05-2010 έγγραφο του (συν. 1) μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, προκειμένου ο εκάστοτε Ο.Τ.Α. να μπορέσει να χορηγήσει άδεια πώλησης (εμπορίας) πόσιμων υδάτων που ανήκουν σε αυτόν, θα πρέπει στην αίτηση που θα του διαβιβάζεται κάθε φορά μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να επισυνάπτεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Α. που έχει ανάγκη την υδροδότηση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της υδροδότησης, το χρονικό διάστημα αυτής κ.λ.π.

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, κατόπιν υποβολής αιτήσεων των κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παύλου και ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευθυμίου, ιδιοκτήτες βυτιοφόρων οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΡΗ 2075 και ΚΡΗ 4959 αντίστοιχα, με την αριθμ. 69 / 29-02-2016 (ΑΔΑ: 73ΙΡΩ1Θ-Χ3Β) απόφαση (συν. 2) του ενέκρινε την άδεια πώλησης (εμπορίας) νερού στους αιτούντες, στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) και στις Τ.Κ. Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού), Κάτω Διμηνιού, Διμηνιού και Πασίου, λόγω μη επάρκειας πόσιμου νερού, για το έτος 2016.

Γ) Οι ανωτέρω ιδιοκτήτες βυτιοφόρων οχημάτων κατέθεσαν τις με αρ. πρωτ. 18455 & 18456 / 07-12-2016 αιτήσεις (συν. 3) με τις οποίες ζητούν να τους εγκριθεί η πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού στη Δ.Κ. Σικυωνίων και στις Τ.Κ. Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού), Κάτω Διμηνιού, Διμηνιού και Πασίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού για το έτος 2017 από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Δ) Με το αριθμ. 18455 & 18456 / 28-12-2016 έγγραφο μας (συν. 4), ζητήσαμε από τους προέδρους της Δ.Κ. και των Τ.Κ. να μας γνωρίσουν εάν υπάρχουν ανάγκες υδροδότησης τεκμηριώνοντας τις σχετικές αποφάσεις τους.

Ε) Σε εφαρμογή των προϋποθέσεων που αναγράφονται στην αριθμ. 69 / 29-02-2016 (ΑΔΑ: 73ΙΡΩ1Θ-Χ3Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (συν. 2), ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με το αριθμ. 232 / 13-01-2017 έγγραφο του (συν. 5) μας απέστειλε μεταξύ άλλων τις αιτήσεις που κατατέθηκαν από τους κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ, προκειμένου να τους εκδοθούν άδειες πώλησης πόσιμου νερού για το έτος 2017.

ΣΤ) Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με το αριθμ. 2926 / 20-02-2017 έγγραφο του (συν. 6), μας απέστειλε την αριθμ. 30 / 13-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του για δικές μας περεταίρω ενέργειες, σύμφωνα με την επισήμανση που αναγράφεται σε αυτή.

     Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων και των αποφάσεων της Δ.Κ. και των Τ.Κ. που μας εστάλησαν (συν. 7) προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, με τη παρατήρηση ότι η Τ.Κ. Κάτω Διμηνιό δεν απέστελλε (σχετική) γνωμοδότηση.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μουλκίου, Πασίου, Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, Διμηνιού και Δ.Κ. Σικυωνίων ,
 • την από 17-3-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

     πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού μέσω βυτιοφόρων ιδιοκτησίας στους

 • ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παύλου και
 • ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Ευθυμίου,

υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ι) Να προσκομιστούν οι Άδειες Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού που θα χορηγηθούν σε αυτούς από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

ΙΙ) Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιθυμήσουν να τους χορηγηθεί αντίστοιχη απόφαση για το έτος 2018, τα αιτήματα τους να διαβιβαστούν μέσω του φορέα που θα χορηγήσει τις άδειες (π.χ. Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων).

2. Ε π ι τ ρ έ π ε ι την πώληση του πόσιμου νερού, λόγω μη επάρκειας, για το 2017 στις παρακάτω Κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων:

 • Δ.Κ. ΣΙΚΙΩΝΙΩΝ(ΚΙΑΤΟΥ)
 • Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 • Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
 • Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
 • Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 78/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email