77/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Β’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
 

77/2023

  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 21/2021 έργου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/29.3.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 29/03/2023

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 21213/29-12-2022

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011927790 2022-12-29

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ. περί «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:

 1. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει
 2. Η υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)
 3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21213/29-12-2022 Διακήρυξη του έργου του θέματος.
 4. Η υπ’ αριθμ. 462/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων με την οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 1. Το από 21-02-2023 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, με το οποίο

ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ».

 1. Η υπ. αριθ. 13/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του ανωτέρω 1ου Πρακτικού του έργου.
 1. Το υπ’ αριθ. 4057/07-03-2023 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 2. Η από 13-03-2023 υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 14-03-2023 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθ. πρωτ. 4594/14-03-2023.  
 3. Το αρ. πρωτ.: Δ11/81469/14-03-2023 Έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από Τρίτη 14-03-2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 18:00, γεγονός που παρατείνει αναλόγως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 4. Η από 23-03-2023 υποβολή από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή πρόσθετων δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 24-03-2023 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθ. πρωτ. 5561/24-03-2023.  

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων τα τακτικά μέλη κα Φίλη Κων/να (Πρόεδρος), κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος (μέλος) και κ. Τσιοκάρας Ιωάννης (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» υπέβαλε στις 13-03-2023 & 23-03-2023  ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο της αναθέτουσας τους φακέλους του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι οι φάκελοι υποβλήθηκαν εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή), ήτοι στις 14-03-2023, με αρ. πρωτ. 4594/14-03-2023 & στις 24-03-2023 με αρ. πρωτ. 5561/24-03-2023.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο έγιναν δεκτοί και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 4176/09-03-2023 (01/01)

(ΠΙΠΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 657820/23-12-2022 (01/01)

(ΗΛΙΑΣ ΜΠΛΑΤΣΗΣ) &

132351/14-03-2023 (01/01)

(ΗΛΙΑΣ ΜΠΛΑΤΣΗΣ)

 

  ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 (παρ. 22.Α1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 76102142/12-01-2023                                  (Ημ. Διαγωνισμού ) &

76534804/08-03-2023                                 (Ημ. Πρόσκλησης)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3597752/19-12-2022 (Ημ. Διαγωνισμού & Πρόσκλησης)

«ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»

e-ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 59346/10-01-2023 (Ημ. Διαγωνισμού & Πρόσκλησης)

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

e-ΕΦΚΑ
  59447/10-01-2023 (Ημ. Διαγωνισμού & Πρόσκλησης)

ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ
 1. 3603817/19-12-2022
e-ΕΦΚΑ
 1. 3602924/19-12-2022
 1. 3602670/19-12-2022
 1. 3603868/19-12-2022
 1. 3601665/19-12-2022
 1. 3601755/19-12-2022
 1. 3603407/19-12-2022
 1. 2494128/08-09-2022 & 636915/09-03-2023
 1. 3603619/19-12-2022
 1. 3603493/19-12-2022
 1. 48821/10-01-2023
Μη έκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

[παρ. β3 άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 (3) ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, Μη  έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής –  εξυγίανσης, Μη υπαγωγή σε εκκαθάριση  κλπ.

Μη καταχώρηση για λύση & θέση εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων,

Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 331713/06-03-2023 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 

Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης 09-03-2023

ΑΑΔΕ
ΥΔ 13-03-2023 (2) ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

&

παραγράφου Α.9 του άρ. 22 της διακήρυξης

[παρ. ζ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 48/101240/12-01-2023

ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

34415/102371/08-12-2022 ΜΠΛΑΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΕΕ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/12085/23-11-21

(Ισχύς έως 31-12-2023, σύμφωνα με το αρ. 53, ν. 5014/2023, ΦΕΚ 14Α/2023)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ 2729995/07-11-2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/12085/23-11-21

(Ισχύς έως 31-12-2023, σύμφωνα με το αρ. 53, ν. 5014/2023, ΦΕΚ 14Α/2023)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ 2729995/07-11-2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης, μέρος Ι του παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016] ΝΑΙ 08-03-2022 Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή (ΠΑΓΙΑ)

08-03-2022 Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

08-03-2022 Βεβαίωση  ορκωτού  ελεγκτή λογιστή (ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΣΟΛ Α.Ε.
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων              [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/12085/23-11-21

(Ισχύς έως 31-12-2023, σύμφωνα με το αρ. 53, ν. 5014/2023, ΦΕΚ 14Α/2023)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης, Κωδικοποιημένο καταστατικό, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης & Γενικό Πιστοποιητικό, Πρακτικό Δ.Σ. συμμετοχής στο διαγωνισμό & Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα

[άρθρο 23.8A  της Διακήρυξης]

 

ΝΑΙ 2729995/07-11-2022

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 09-03-2023 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΑΔΕ ΑΑΔΕ
2139643.3179134/03-03-2023 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
2139643.3179135/06-03-2023 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
101/20-02-2023 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Περίπτωση της παραγράφου Α.5 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 (2) ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Περίπτωση της παραγράφου 23.7 της διακήρυξης ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ
Γνησιότητα εγγράφων ΝΑΙ ΥΔ 13-03-2023 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΠΙΛΟΥ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Κόρινθο, οδός Περιάνδρου 73 & Κ. Παλαμά, Τ.Κ. 20100, ΑΦΜ: 801061183, ΔΟΥ Κορίνθου, με μέση έκπτωση 28,95%, ήτοι στο ποσό των 287.370,73€, χωρίς Φ.Π.Α., τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 29/03/2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Φίλη Κων/να

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωρ. Ταμείο Αγρ. Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 • την 323/22 (6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ) απόφαση ΟΕ «αποδοχή χρηματοδότησης»
 • την 175/2022 (ΨΑΡ0Ω1Θ-ΨΓΒ) απόφαση ΔΣ «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • την 164054/4-11-22 (Ω2ΘΘΟΡ1Φ-ΕΡΝ) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την 21/2021 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 000,00€.
 • τον Κ.Α. 64.7341.026 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,   ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885»                   του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ]-ΣΑΕ 082/1                                                        2022=34,48  2023=166.655,17  2024=166.655,17  2025= 166.655,18
 • την 5869/23.12.22 (9Σ0Κ4653ΠΓ-ΕΞΩ) προέγκριση διακήρυξης του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • το 22REQ011914733 2022-12-28 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 557/21133/28.12.2022 (68ΧΣΩ1Θ-80Ο)(22REQ011917513 2022-12-28) ΑΑΥ
 • Την 482/2022 (ΨΩ33Ω1Θ-ΙΥΙ) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • Την 462/2022 (9Ω0ΒΩ1Θ-ΜΜΨ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • Την 21213/29.12.2022 (22PROC011927790) διακήρυξη ,
 • Το ως άνω 1ο/21.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • Την 13/2023 (91ΜΒΩ1Θ-Γ6Κ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
 • Το ως άνω 2ο/29.3.2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει το 2ο/29.3.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 21/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45233120-6)  συνολικού π/υ με ΦΠΑ 500.000,00€.

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» [ΑΦΜ: 801061183] με μέση έκπτωση 28,95% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 287.370,73€ χωρίς ΦΠΑ.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email