76/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

11η/31.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Α’ θέμα  προ ημερησίας διάταξης
 

76/2023

  Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 25213/24.03.2023 απόφασης του

Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5694/27.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σκαρμούτσος Ν.
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίζουν για τη συζήτηση του ως άνω θέματος ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών το από 29/3/2023 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 25213/24-03-2023 (9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που κατανέμει στο Δήμο μας, το ποσό των 103.000,00€ από τους «ΚΑΠ έτους 2023» για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Αποδέχεται το ποσό των 103.000,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων, δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 25213/24-03-2023 (9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών από τους «ΚΑΠ έτους 2023»  για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.0624  με τίτλο «Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα [Βοήθεια στο Σπίτι]» νέα πίστωση ποσού  103.000,00€

 

και το Μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

1. Στον Κ.Α. 02.15.6011.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,                                   γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»   δημιουργώντας                       νέα πίστωση  ποσού 47.424,00€

 

 

  2. Στον Κ.Α. 02.15.6051.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 2.157,76€

 

  3. Στον Κ.Α. 02.15.6051.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης) υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 6.321,60€

 

  4. Στον Κ.Α. 02.15.6051.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Επικουρικό) υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 1.422,72€

 

  5. Στον Κ.Α. 02.00.6718.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία {Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.}, από τους Κ.Α.Π.  για  την  υλοποίηση του  προγράμματος  [Βοήθεια  στο Σπίτι]»   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 45.673,92€ .

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email