76/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   76/2023

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.4379/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Λέγγας Μάρκος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας  Παναγιώτης     22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23.  Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)        
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Κατσιμπούλας Αντ. (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                       2. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος)

                                      3. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 8ου  θέματος)

                                      4. Παπαβασιλείου  Νικόλαος (κατά την έναρξη συζήτηση του 9ου  θέματος)

                                      5. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 22ου  θέματος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την  τήρηση

των πρακτικών.

 

34ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 34ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών  και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24/2/2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Τμήμα Τεχν. Έργων Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες: Φίλη Κων/να

Ημερομηνία: 24/02/2023

 

 

ΠΡΟΣ:  Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»,
 3. Την αριθ. 1130/24-01-2023 αίτηση της ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.,  Αναδόχου του ανωτέρω έργου,
 4. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ο & 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου,
 5. Τo Αριθ. 3/15-02-2023, θέμα 16ο, Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.  και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου,
 6. Την Α.Π.: 1057/23-02-2023 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ-2ο & 3ο ΠΚΤΝΜΕ- 1η ΣΣ και 2η Παράταση) για το Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1, της Πράξης με MIS 5021547 και
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 132, παρ. 2, 147 & 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 1. Την χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με την 01/2018 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά ΕΞΙ (6)  μήνες, ήτοι έως 03-08-2023,  για την ολοκλήρωση του.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

 • Καθυστερήσεις που προέκυψαν από τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης μελετών εφαρμογής  (μεταλλική κατασκευή σκηνής, κλπ.) και
 • Καθυστερήσεις από την σύνταξη και έγκριση του 2ου ΑΠΕ , 2ου  & 3ου  ΠΚΤΝΜΕ  και της 1η ΣΣ του έργου για την τακτοποίηση των ποσοτήτων και τον καθορισμό των νέων εργασιών που απαιτούν έγκριση πριν την εκτέλεσή τους.

 

 1. Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, παρ. 2 & 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων καθώς και οι δαπάνες των νέων εργασιών, που απαιτούνται για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών ΑΠΕ είναι συνολικού ποσού 1.712.600,96€ με ΦΠΑ 24% και η 1η ΣΣ είναι συνολικού ποσού 256.074,68€ με ΦΠΑ 24%

  Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων

& Συγκ/νιων

Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα,   – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι:

 • την Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:

        «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’    

         ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», της αριθ.1/2018 μελέτης της  Τ.Υ.  του Δήμου Σικυωνίων,  με αναθεώρηση 

        τιμών  χρονικής διάρκειας έξι  (6)  μήνες, ήτοι έως 03-08-2023,  προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι εργασίες του

           εν λόγω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας όπως αυτή αναγράφεται

στο σκεπτικό της παρούσας .

 • τον 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε., 2ου & 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης Συμπληρωμα- τικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, ως έχει  συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως ,επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση  στην  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου

Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 76/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email