76/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/24.03.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 76/2020

Θέμα: Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού π/υ 119.865,84€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 24η Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 893/04.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες:
Σταματόπουλος Σπυρίδων
Τσολάκος Γεώργιος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ζάρκος Δημήτριος
Λέγγας Μάρκος
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού π/υ 119.865,84€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα τέσσερα (4) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/03/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με τα έντυπα δικαιολογητικά των ανωτέρω εταιρειών. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

ΤΕΥΔ

Υπεύθ. Δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης περί Τ.Π.

Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ – Επιμελητηρίου

Υπεύθ. Δήλωση σύμφωνα με τις παρ. 2.2.5 και 2.2.6 της Διακήρυξης

Καταστατικό – Εκπροσώπηση

Φύλλο Συμμόρφωσης

Τεχνικά Φυλλάδια και Προσπέκτους

Υπευθ. Δήλωση περί δείγματος

Πιστοποιητικά ISO κ.λ.π.

Ηλεκτρονική Φόρμα συστήματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2

Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αφού εστάλησαν έγγραφα για τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των 2 εταιρειών, απάντηση ελήφθη για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» και σύμφωνα με το αριθ. 100143915_20/11-03-2020 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αυτή είναι έγκυρη και γνήσια.

Στο σημείο αυτό και εν αναμονή του ελέγχου εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η συνεδρίαση διακόπτεται.

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/03/2020

Μετά από τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.», η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Μετά από τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτή την προσφορά της.

Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώνεται και η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς των ανωτέρω εταιρειών σε νέα της συνεδρίαση, την Τρίτη 17-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ..

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/03/2020

Η Επιτροπή επανέρχεται στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω εταιρειών και συγκεκριμένα της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.», επισημαίνοντας τα εξής:

Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα με την παράγραφο γ) των Στοιχείων Τεχνικής Προσφοράς του κεφαλαίου “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ, υπάρχει η εξής απαίτηση από τους συμμετέχοντες:

«Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου του κάθε εργοστασίου, στην οποία θα δηλώνει ότι:

i) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

ii) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο

iii) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο (η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα

Η εταιρεία «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά της δεν κατασκευάζει η ίδια τις ρόδες των κάδων 1100lt που προσφέρει και δήλωσε ότι είναι κατασκευής της εταιρείας «Gran Tech» με έδρα στην Πολωνία. Στην δήλωσή της αυτή ανέφερε επίσης ότι δεν τους προμηθεύεται απευθείας από την ανωτέρω εταιρεία αλλά μέσω της Γερμανικής «Trimex».

Η «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» δεν προσκόμισε δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας «Gran Tech» περί αποδοχής της προμήθειας και κάλυψης του Δήμου με τα ανταλλακτικά και με την απαραίτητη εγγύηση όπως αυτά απαιτούνται από την ανωτέρω παράγραφο της Διακήρυξης, παρά μόνο προσκόμισε δήλωση της εταιρείας «Trimex» ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού θα προμηθεύσει την εταιρεία «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» με τις εν λόγω ρόδες (κατασκευής της εταιρείας «Gran Tech») και θα καλύψει την εταιρεία «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» με τα ανταλλακτικά και την εγγύηση.

Επειδή οι ανωτέρω όροι της Διακήρυξης είναι απαράβατοι και η δήλωση, επιπροσθέτως απαιτείτο να προσκομιστεί, επί ποινή αποκλεισμού «…σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα…»

η Επιτροπή δηλώνει

 1. ότι εσφαλμένα και εκ παραδρομής έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» σύμφωνα με το 2ο Πρακτικό της, το οποίο και ακυρώνει ως προς το τμήμα αυτό

 2. απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» σύμφωνα με όλους τους παραπάνω λόγους.

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/03/2020

Η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. O.E.», που εδρεύει στη Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλ-φαξ: 2651063055, έναντι ποσού 96.379,50€ χ. Φ.Π.Α. ήτοι 119.510,58€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (αναφέρεται στο αποφαστικό μέρος)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • Την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020»,

 • την αριθ. 5/2020 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού π/υ 119.865,84€ (96.666,00€+23.119,84€ ΦΠΑ 24%) (CPV:44613700-7)

 • το από 10.02.2020 (20REQ00626729 2020-02-10) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 • Την αριθ. 25/1311/13.02.2020 (6Ο6ΑΩ1Θ-ΚΣ0) (20REQ006287831 2020-02-13) ΑΑΥ ,

 • την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 02.20.7135.005 στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019)» ποσού 120.000,00€.

 • Την 22/2020 (ΩΚ0ΥΩ1Θ-ΜΞΖ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης

 • την 1446/18-02-2020 (20PROC006309667 2020-02-19) διακήρυξη

 • την 1447/18.02.2020 (20PROC006309620 2020-02-19) προκήρυξη

 • την 1540/19-02-2020 (6ΥΟΔΩ1Θ-610) περίληψη διακήρυξης

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης.

 • Τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας.

Β. Εγκρίνει τα 1ο/11.03.2020, 2ο/16.03.2020, 3ο/17.03.2020 & 4ο/17.03.2020 πρακτικά ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Γ. Απορρίπτ ε ι την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» σύμφωνα με όλους τους λόγους που αναφέρονται στο 3ο/17.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

Δ.Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» συνολικού π/υ 119.865,84€. την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. O.E.», που εδρεύει στη Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλ-φαξ: 2651063055, έναντι ποσού 96.379,50€ χ. Φ.Π.Α. ήτοι 119.510,58€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166766 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, ως κάτωθι :

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ. (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων

44613700-7

ΤΕΜ

373

241,50

90.079,50

2

Ατομικοί πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων

44613700-7

ΤΕΜ

200

31,50

6.300,00

ΣΥΝΟΛΟ

96.379,50

Φ.Π.Α. 24%

23.131,08

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

119.510,58

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.03.2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email