76/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 76/2020

Περίληψη: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

 

Θέμα  6ο   

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-3-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Ημερομηνία:      11-3-2020

 

 

 

ΠΡΟΣ: Δ.Σ.

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν.4412/2016,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014,

 

  1. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

β) Χρηματοδότηση:  ΣΑΕ 055

γ) Αριθμός μελέτης: 12/2017

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 168.268,00 € (με ΦΠΑ 24%).

ε) Ύψος δαπάνης:   65.028,60€ + ΦΠΑ 24% 15.606,87€ = 80.635,47€ 

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 9730/13-9-2018 

ζ) Τελική επιμέτρηση:   15-11-2018

η) Επιβλέπων:   ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3 και

 

  1. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 11-3-2020 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Τσιοκάρας Ιωάννης, Ηλ/γος Μηχανικός (ΤΕ4), Αν.  Προϊστάμενος του Τμήματος κινητού μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος και

β) Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3), υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

 

την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

 

  Ο Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.  Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 11-3-2020 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αριθ. 12/2017 μελέτη έργου της Τ.Υ,
  • την το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών του ΔΣ
  • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική  επικοινωνία με τον  Πρόεδρο,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Σ υ σ τ ή ν ε ι,   την  Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ««ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αρ. 12/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

 

α]  Τσιοκάρα Ιωάννη, Ηλ/γος Μηχανικός (ΤΕ4), Αν.  Προϊστάμενος του Τμήματος κινητού μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Σικυωνίων (Πρόεδρος),

 

β] Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3), υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως (μέλος),

 

Γ] Μυττά Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος (μέλος),  αναπληρούμενος από τον Θελερίτη Γεώργιο  επίσης  Δημοτικό Σύμβουλο.

   Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 76/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email