76/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/07.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 76/2019

 

Περίληψη :

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2470/01.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, όπως παρακάτω.

Η συνεδρίαση διακόπηκε  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέματος, μετά από πρόταση του Προέδρου, λόγω παρακώλυσης της ομαλής συνέχισης της από τους παρευρισκομένους  φερόμενους υποψήφιους Δημάρχους κ.κ. Μάρκο Λέγγα και Δημήτριο Παπαγεωργίου. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 07/03/2019 καθώς και τα αποχωρήσαντα ενημερώθηκαν  με το  αριθ. 2789/08.03.2019 έγγραφο  του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα, για τη συνέχισή της, την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 20.00’μμ.

Παρόντα 1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων 5. Μπούρης Ευάγγελος 6. Τσιάνος Ιωάννης 7. Μυττάς Ιωάννης
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Δομετίου Βασίλειος 13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης
16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 17. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα 1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα
4. Κουκουμέλης Γεώργιος 5.Φιακάς Παναγιώτης 6. Χρυσικός Παύλος 7.Κελλάρης Βασίλειος
8.Σπανός Κωνσταντίνος 9. Ραυτόπουλος Γεώργιος 10. Πανάγου Αθανάσιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 7.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2.Καραχοντζίτης(Ασπροκάμπου) 3.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
4.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νανόπουλος Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου), Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού), Κουλούκης Σ. (Μεσινού).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Στο 16ο θέμα ΗΔ: Δομετίου Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νικολάου Δ.(Κ.Διμηνιού), Καραχοντζίτης N.(Ασπροκάμπου), Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού), Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο  Θέμα  

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Γεώργα Χρήστου.

 

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Α’.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες»”
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΑΡΣΙΝΟΗ»

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες» (με κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων, όπως ηχητική –φωτιστική κάλυψη, διαφήμιση, έντυπα κ.λπ. της εν λόγω εκδήλωσης) Υπηρεσία 1 500,00 500,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500,00
Φ.Π.Α. 24% 120,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 620,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών»,
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονική διάρκεια εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργατοώρας-εργασίας-ανταλλακτικών-αναλώσιμων ΔΑΠΑΝΗ
1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων &Εκτυπωτών από 01-02-2019 έως 28-02-2019 1.525,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.525,00 €
ΦΠΑ 24%    366,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.891,00 €

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»,
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

 
   1 Εκσκαφέας – Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 98 54,00       5.292,00
   2 Ανατρεπόμενο Φορτηγό έως 20 τον. ΩΡΑ 81 34,00        2.754,00
                                                                      Συνολική αξία εργασιών (€):        8.046,00
                                                                                            ΦΠΑ (24%):        1.931,04
                                                                        Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 9.977,04

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
   1 Εργασία διάστρωσης σκυροδέματος & τοποθέτησης ξυλοτύπων M2 300,00 12,00      3.600,00
                                                                            Συνολική αξία εργασιών (€):     3.600,00
                                                                                                  ΦΠΑ (24%):        864,00
                                                                              Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):     4.464,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες  22 24,00 528,00
ΣΥΝΟΛΟ: 528,00
ΦΠΑ (24%): 126,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 654,72

 

 

 

Β’.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Παρακολούθηση του συστήματος συναγερμού στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων»
  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

  Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

  1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ Ημερήσια αναφορά 12μήνες 33,58 402,96
 
ΣΥΝΟΛΟ
402,96
  Φ.Π.Α 24% 96,71
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 499,67
   

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 

 

 

 

 

«Συντήρηση συστήματος διαχείρισης- παρακολούθησης-ασφάλειας οχημάτων του Δήμου»

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Α/Α Είδος CPV Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)
1 Συντήρηση συστήματος διαχείρισης- παρακολούθησης-ασφάλειας οχημάτων του Δήμου 50111100-7 τεμ 41
118,00
4.838,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.838,00
Φ.Π.Α. (24%) 1.161,12
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 5.999,12

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 76/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12/03/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email