75/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   20ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

75/2023

  Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 22145/15.03.2023 Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

& εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16/3/2023 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 43972/01.07.2022 Πρόσκληση (ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 1η Τροποποίηση με Α.Π.: 65041/04.10.2022 (ΑΔΑ:9ΟΩΙ46ΜΤΛ6-ΝΕΟ), την 2η Τροποποίηση με Α.Π.:89333/22.12.2022 (ΑΔΑ:ΨΓΠΚ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) και την 3η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 15981/24.02.2023 (ΑΔΑ:68ΘΘ46ΜΤΛ6-ΞΛ0), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. (Παράρτημα I: Α/Α 161)
 2. Την υπ’ αριθ. 259/2022 (ΑΔΑ: 61ΙΘΩ1Θ-ΖΘΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Την με Α.Π.:11775/29.07.2022 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.  «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».
 4. Την με Α.Π.: 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και απαρτίζεται από ένα -01- και μοναδικό υποέργο με στοιχεία:
 • Τίτλος 1ου Υποέργου : «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων σε κόμβους της Κοινότητας Κιάτου», προϋπολογισμού: 1.224.545,97€ (987.537,07€ + 237.008,90€ ΦΠΑ 24%), το οποίο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι μη σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών της πόλεως του Κιάτου, σε πρότυπες
  1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών το από 21/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την με αριθμό πρωτοκόλλου 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 22145/15.03.2023 (ΑΔΑ:998Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΘ) Κοινή Απόφαση των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.224.545,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1324.002   με τίτλο «Χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου  Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» ποσού €1.224.545,97 

 

και το Μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

 

1. Στον Κ.Α. 02.64.7135.001  του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων σε κόμβους της Κοινότητας Κιάτου»  ποσό €1.224.545,97  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι μη σηματοδοτημένες διαβάσεις πεζών της πόλεως του Κιάτου, σε πρότυπες.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email