75/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορθή επανάληψη
8η/28 .03. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

75/2022 Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης
Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσληφθέντος με βάση τις διατάξεις του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4102/24.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .
Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. ΥΣ.342/28-03-22 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση της λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 4140/28-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και το άρθρο 33 του ψηφισθέντος Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ63/24.3.2022 τεύχος Α’) με ρυθμίσεις για τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, την έκτακτη ρύθμιση οφειλών, παρατάσεις προθεσμιών για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού και για την παροχή διοικητικής υποστήριξης Δήμων, θέματα προσωπικού κ.α. και το αριθμ.πρωτ.4132/28-3-2022 έγγραφο-εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Οι συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν , δέκα τρείς (13) στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και μία (1) στην δ/νση Οικονομικών , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν την 31-03-2022,δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.05.2022, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.
Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 176 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολουμένων. Επ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (α’6) . Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους , δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και την έννοια του άρθρου 6 του π,δ. 164/2004.
Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος (Λήγουν οι συμβάσεις την 31-03-2022) όπως εισηγηθείτε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την έγκριση παράτασης των δέκα τριών (13) συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και μία (1) στην δ/νση Οικονομικών μέχρι την 31-05-2022, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται κατωτέρω,
α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ εργάτες Καθαριότητας 10
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 3
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Σπηλιώτη Φωτεινή

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 το 4140/28-03-22 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δ. Σικυωνίων,
 το 4132/28-03-22 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Σικυωνίων,
 την ως άνω εισήγηση του Τμ. Δημ. Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθ. Δυναμικού & Δ/ης Μέριμνας Δ. Σικυωνιών,
 την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω παρατάσεις.
 την 404/2021 (67ΘΒΩ1Θ-ΖΟΤ) προηγούμενη απόφαση ΟΕ,
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την παράταση στις (13)+(1) ισχύουσες συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 (covid-19) από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.05.2022 και αναλυτικά:

α/α Ειδικότητα Θέσεις Ημερομηνία Λήξης
1 ΥΕ εργάτες Καθαριότητας 10 31/03/2022
2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 3 31/03/2022
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1 31/03/2022

Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 176 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολουμένων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (α’6) . Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους , δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Γ. Κοινοποιούμε την παρούσα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 28.03.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email