75/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 75/2021   10ο θέμα  

Ορισμός δικηγόρου ως συνήγορος υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα), μετά από γνωμοδότηση.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 65/2021 απόφαση ΟΕ, σύμφωνα με την οποία  πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ .

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την αρ. πρωτ. 2370/09.03.2021 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • το Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου
  • την 65/2021 (6ΗΛΗΩ1Θ-ΧΞΞ) απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, το δικηγόρο                                       κ. Βασίλειο Τσατσάνη προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 19ης/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’ πμ, οπότε και πρόκειται να συζητηθούν τα όσα αναφέρονται στο από Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με το παράρτημα του ν.4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει, δυνάμει της υπ’ αριθμ.  20/2021 (ΨΕ3ΛΩ1Θ-ΞΝΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να προβεί στην έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email