75/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/24.03.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 75/2020

Θέμα: Πρακτικό κατακύρωσης για τον 1ο, 2ο & 5ο τμηματικό προϋπολογισμό, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικού π/υ 666.471,44€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 24η Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 893/04.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες:
Σταματόπουλος Σπυρίδων
Τσολάκος Γεώργιος
Μυττάς Ιωάννης
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Ζάρκος Δημήτριος
Λέγγας Μάρκος
Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Πρακτικό κατακύρωσης για τον 1ο, 2ο & 5ο τμηματικό προϋπολογισμό, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικού π/υ 666.471,44€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το παρακάτω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής.

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσέκο Παναγιώτη, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” για τον διεθνή, ανοικτό διαγωνισμό με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83633, με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 668.436,27€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 828.860,98€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).

 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προς. στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.

 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 • Την με αριθμό 05/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.

 • Την αριθ. Α.Α.Υ. 401/2019.

 • Την αριθμ. πρωτ. 537/23-01-2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006200637 2020-01-27.

 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 166542 από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510 για τον 1ο , 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Τα από 03-03-2020 και 04-03-2020 πρακτικά του διαγωνισμού.

 • Την αριθ. 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΖΙΩ1Θ-1Ε7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος ως προς τον 1ο , 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης η εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”.

 • Την αριθ. 2493/13-03-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 • Την από 19-03-2020 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης της “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλλει εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 2612/23-03-2020

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π.

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 και για την παράγραφο 2.2.3.8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για την περίπτωση της παρ. 2.2.3.2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO, OHSAS

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

1

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” με το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή

 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 537/23-01-2020 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του 1ου, 2ου και 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 537.476,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 666.471,44€ (με Φ.Π.Α. 24%), στηνΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510 και με ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

CPV: 09134220-5

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

5ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166542 προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 25/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 537/23-01-2020 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης

2/ Τσέκος Παναγιώτης

3/ Στούκας Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

 • Την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2020»,

 • Την 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου,

 • Το από 23.12.2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ006092306 2019-12-23) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 • Την 401/15692/24.12.2019 ΑΑΥ (Ω6ΕΞΩ1Θ-ΩΡ0)(19REQ006124073 2019-12-31) πολυετούς δαπάνης,

 • Τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων και δέσμευση των σχετικών πιστώσεών τους.

 • Την 5/2020 (ΩΒΣ5Ω1Θ-ΥΗΜ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021»

 • Την 537/23-01-2020 (20PROC006200637 2020-01-27) Διακήρυξη

 • Την ID:2020/S 017-035749 προκήρυξη της σύμβασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 • Την 644/27-01-2020 (ΩΙΘ2Ω1Θ-ΥΓΧ) Περίληψη Διακήρυξης

 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 • Την Α/Α Συστήματος: 166542 (Αριθ. Πρωτ.: 1845/26-02-2020) μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” για τον 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 25/2019 μελέτης,

 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 25/2019 μελέτης.

 • Το 1ο/03.03.2020 & 2ο/04.03.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,

 • Την 30/2020 (6ΖΖΙΩ1Θ-1Ε7) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για τον 1ο, 2ο & 5ο τμηματικό προϋπολογισμό, της ανωτέρω προμήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 666.471,44€ (537.476,97€ χωρίς ΦΠΑ) η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 094010146)

 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της 30/2020 απόφασης ΟΕ,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας.

Β. Κατακυρώνει την ανάθεση του 1ου, 2ου & 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 537.476,97€ (χωρίς ΦΠΑ) 666.471,44€ (με ΦΠΑ 24%), στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με ΑΦΜ:094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106887111 φαξ: 2106302510 και με ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

CPV: 09134220-5

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

5ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV: 09132100-4

(0,5 %)

μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της διαμορφούμενης, ανά είδος καυσίμου, μέσης τιμής χονδρικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166542 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 25/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 537/23-01-2020 διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.03.2020

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email