75/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  75/2020

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 2385/11-3-2020  εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων  με θέμα : «Ανταλλαγή αγρού για τις ανάγκες εκτέλεσης  έργου».

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

Θέμα  5ο   

Στο 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 2385/11-3-2020  εγγράφου του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων  με θέμα : «Ανταλλαγή αγρού για τις ανάγκες εκτέλεσης  έργου»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Το με αριθ. πρωτ.2385/11-3-2020 έγγραφο  του Προέδρου της Κοινότητας  Καλιάνων  με το οποίο,  ζητά την ανταλλαγή αγρού ιδιοκτησίας Καλαπόδη Βασιλικής,  ευρισκόμενο στην Κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας  Καλιάνων  ,   με στοιχεία  αναδασμού  έτους 2008,   αριθμό τεμαχίου 8 και εκτάσεως 1.000,00 τ.μ.  με  αγρό ιδιοκτησίας του Δήμου   Σικυωνίων,  ευρισκόμενο στην Κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας  Καλιάνων με στοιχεία αναδασμού 2008, αριθμό τεμαχίου 15 και εκτάσεως  2.000,00 τ.μ.  προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή η οποία απαιτείται για την εξέλιξη του υπό εκτέλεση  αρδευτικού έργου από τον Δήμο Σικυωνίων .

 

Β. Το αριθ. 1/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων  του Δήμου

Σικυωνίων το οποίο έχει ως ακολούθως :

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    1/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 27η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή ορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 32/2020 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Εκτίμηση Αξίας και Καταλληλότητας  Ακινήτου Ιδιοκτησίας  Βασιλικής Καλαπόδη για την ανταλλαγή του με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Ειρήνη Πρόβου, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Εκτίμηση Αξίας και Καταλληλότητας Ακινήτου Ιδιοκτησίας  Βασιλικής Καλαπόδη για την ανταλλαγή του με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως ο Δήμος Σικυωνίων τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός ξηρικού αγρού εκτάσεως δύο χιλιάδων (2.000.00) τετραγωνικών μέτρων, που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Καλλιάνων, με αριθμό τεμαχίου 15 στην Πράξη Αναδασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2009 και συνορεύει βόρεια με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με το με αριθμό 323 τεμάχιο της ως άνω Πράξης Αναδασμού, συνιδιοκτησίας Σπυριδούλας Καρακούση και Κωνσταντίνου Καρατασσά, δυτικά με το με αριθμό 16 τεμάχιο της ως άνω Πράξης Αναδασμού, ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαυραγάνη, και νότια με αγροτικό δρόμο. Η αξία του εν λόγω αγρού από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Η Βασιλική Καλλαπόδη δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2497/2014 συμβολαίου αγοράς ακινήτου του Συμβολαιογράφου της Περιφέρειας Στυμφαλίας, Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου, τυγχάνει αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος ενός ξηρικού αγρού, εκτάσεως επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500,00) τετραγωνικών μέτρων, που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Καλλιάνων, με αριθμό τεμαχίου 8 στην Πράξη Αναδασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2009 και συνορεύει βόρεια με το με αριθμό 7 τεμάχιο της ως άνω Πράξης Αναδασμού συνιδιοκτησίας Βουδούρη Αθανασίας και Δημητρίου Γάκη, ανατολικά με αγροτική οδό, νοτιοδυτικά με αγροτική οδό και δυτικά με αγροτική οδό. Ακολούθως, ο Πρόεδρος διέτεινε πως επί του παρόντος βρίσκεται σ’ εξέλιξη από το Δήμο Σικυωνίων η εκτέλεση αρδευτικού έργου. Για την εκτέλεση του προαναφερθέντος απαιτείται η κατασκευή δεξαμενής, η θέση της οποίας, κατά τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, εξυπηρετεί να κατασκευασθεί, λόγω θέσης κι εγγύτητας στο δρόμο, σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Βασιλικής Καλαπόδη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως για την κατασκευή του εν λόγω έργου τα 7,5 στρέμματα είναι υπερβολικά, προτείνεται η απόκτηση έκτασης ενός (1) στρέμματος, συνορεύοντος ανατολικά με ιδιοκτησία Βασιλικής Καλαπόδη, δυτικά με αγροτικό δρόμο, βόρεια με ιδιοκτησία Βασιλικής Καλαπόδη και νότια με αγροτικό δρόμο. Η αξία του εν λόγω αγρού, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης αμφότερων των ακινήτων,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία σε αμφότερα τ’ ακίνητα,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στις αξίες των ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πως ο αγρός, έκτασης χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000,00 τ.μ.), ιδιοκτησίας Βασιλικής Καλαπόδη, ευρισκόμενος στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Καλλιάνων, συνορευόμενος ανατολικά με ιδιοκτησία Βασιλικής Καλαπόδη, δυτικά με αγροτικό δρόμο, βόρεια με ιδιοκτησία Βασιλικής Καλαπόδη και νότια με αγροτικό δρόμο τυγχάνει κατάλληλος για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής στην κοινότητα Καλλιάνων και για το λόγο αυτό προτείνεται η ανταλλαγή του με αγρό εκτάσεως δύο χιλιάδων (2.000.00) τετραγωνικών μέτρων, ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων, ευρισκόμενο στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Καλλιάνων, με αριθμό τεμαχίου 15 στην Πράξη Αναδασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2009, συνορευόμενο βόρεια με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με το με αριθμό 323 τεμάχιο της ως άνω Πράξης Αναδασμού, συνιδιοκτησίας Σπυριδούλας Καρακούση και Κωνσταντίνου Καρατασσά, δυτικά με το με αριθμό 16 τεμάχιο της ως άνω Πράξης Αναδασμού, ιδιοκτησίας Ιωάννη Μαυραγάνη, και νότια με αγροτικό δρόμο.

Η αξία αμφότερων των ως άνω αναφερομένων αγρών ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Κιάτο, 27.03.2020

Τα Μέλη της Επιτροπής

Γεώργιος Τσολάκος

Παναγιώτης Μπακόλιας

Νικόλαος Στούκας

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020, άρθρο 37 παρ.8 &9
  • το με αριθ. πρωτ. 2385/11-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Καλιάνων.
  • το αριθ. 1/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης
  • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική  επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει,την  Α ν α γ κ α ι ό τ η τ α   ανταλλαγής αγρού ιδιοκτησίας Καλαπόδη Βασιλικής,  ευρισκόμενο στην Κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας  Καλιάνων,   με στοιχεία  αναδασμού  έτους 2008,   αριθμό τεμαχίου 8 και εκτάσεως 1.000,00 τ.μ.  ,  με  αγρό ιδιοκτησίας του Δήμου   Σικυωνίων,  ευρισκόμενο στην Κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας  Καλιάνων με στοιχεία αναδασμού 2008, αριθμό τεμαχίου 15 και εκτάσεως  2.000,00 τ.μ.  λόγω θέσης και εγγύτητας στο δρόμο  για την  κατασκευή δεξαμενής η οποία απαιτείται για την εξέλιξη του υπό εκτέλεση  αρδευτικού έργου από τον Δήμο Σικυωνίων .

 

  1. Εγκρίνει,το αριθ. 1/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτό συντάχθηκε, υπογράφηκε από την επιτροπή και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

  1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής Πράξης .

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 75/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email