75/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 75/2017

Περίληψη : Παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση κατά της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» και κατάργηση Δίκης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Γ’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση κατά της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» και κατάργηση Δίκης» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 57/2017

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 9o/21-03-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2017

 

Περίληψη: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα   έφεση και κατάργηση   δίκης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3567/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 16.
Σταματόπουλος Σπ. Πρόεδρος          ουδείς  
 1. 17.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος      
 1. 18.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
 1. 19.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 20.
Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος      
 1. 21.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 1. 22.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Δ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από ασκηθείσα έφεση και κατάργηση δίκης» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες. Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος έθεσε υπ’ όψιν των μελών τα κατωτέρω, ήτοι:

1.Την υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλει στην Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών # 38.142,60#€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή του.

2.Την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

3.Την από 20ης.3.2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, στην οποία ρητά μνημονεύεται πως η ασκηθείσα έφεση του Δήμου Σικυωνίων δε φέρει ελπίδες ευδοκίμησης κι ως εκ τούτου κρίνεται ορθή η παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» προς αποφυγή επιβάρυνσης του προαναφερθέντος με περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα.

Εν τέλει δε, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της:

 • την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,
 • τη γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη,
 • τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων προθεσμιών.

2.-Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παραίτηση από την από 28ης.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 169/2016 έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία θα επιφέρει την κατάργηση της εκκρεμούσας δίκης, λαμβανομένης υπ’ όψιν της γνωμοδότησης της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, η οποία επί της ουσίας αναφέρει πως η έφεση του Δήμου δεν έχει πιθανότητες ευδοκίμησης και πως ορθότερη κρίνεται η παραίτηση από το ασκηθέν δικόγραφο προκειμένου ν’ αποφευχθεί η επιβάρυνση του προαναφερθέντος από περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα.

                                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Αλεξόπουλος Βασ.

4. Σπανός Κων.

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6.- Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21-03-2017

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την παραίτηση από την με αριθμό κατάθεσης 169/2016 Έφεση του Δήμου Σικυωνίων κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε» περί της εξαφάνισης της υπ’ αριθμ. 455/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την γνωμοδότηση της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Κορίνθου, Μαρίνας Καλλιανιώτη, η οποία επί της ουσίας αναφέρει πως η έφεση του Δήμου δεν έχει πιθανότητες ευδοκίμησης και πως ορθότερη κρίνεται η παραίτηση από το ασκηθέν δικόγραφο προκειμένου ν’ αποφευχθεί η επιβάρυνση του προαναφερθέντος από περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα.

                                                                                                                                                          

3. Ε ξ ου σ ι ο δ ο τ ε ί τον κ. Δομετίου Βασίλειο Αντιδήμαρχο Σικυωνίων, και τη δικηγόρο, κ. Καλλιανιώτη Μαρίνα, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες (υπογραφή εγγράφων κλπ).

  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 75/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email