74/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   19ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

74/2023

  Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 83820/14.03.2023 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  & π/υ  οικονομικού έτους 2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17/3/2023 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 131126/11.05.2021 (κωδ. ΠΕΛ 106, α/α ΟΠΣ 4884) Πρόσκληση (ΑΔΑ:66ΞΔ7Λ1-0ΥΗ) της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Πελοπόννησος» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 216349/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΣΚ7Λ1-ΟΤΒ) Έκδοση 2/0 και την με Α.Π.: 248951/05.08.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ8Υ7Λ1-ΨΥΥ) Έκδοση 3/0.
 2. Την υπ’ αριθ. 194/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΧ4Ω1Θ-ΒΕΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής π΄ροτασης με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» στο Ε.Π. Πελοπόννησος – Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’ Φάση)» με Κωδικό ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4884
 3. Το με ID 250798,(1.0) υποβληθέν 13.08.2021 και 16.03.2023 εγκεκριμένο, Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Δήμου Σικυωνίων.
 4. Την με Α.Π.: 83820/14.03.2023 (ΑΔΑ:97ΗΗ7Λ1-ΗΒΜ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 83820/14.03.2023 (ΑΔΑ:97ΗΗ7Λ1-ΗΒΜ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ένταξης της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.571,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και απαρτίζεται από τέσσερα -04- υποέργα ως εξής:
 • 1ο Υποέργο : «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (Κ.Κ.) στο Δήμο Σικυωνίων», προϋπολογισμού: 74.520,00€, το οποίο αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ).
 • 2ο Υποέργο : «Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων», προϋπολογισμού: 11.400,00€ (9.193,55€ +2.206,45€ ΦΠΑ), το οποίο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης της κτιριακής υποδομής που θα στεγάσει το Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ).
 • 3ο Υποέργο : «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού: 1.680,00€ (1.354,84€ +325,16€ ΦΠΑ), το οποίο αφορά προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του  Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ).
 • 4ο Υποέργο : «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού: 1.971,60€ (1.590,00€ +381,60€ ΦΠΑ), το οποίο αφορά προμήθεια επίπλων για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του  Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ).
  1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών το από 21/3/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την με αριθμό πρωτοκόλλου 83820/14.03.2023 (ΑΔΑ:97ΗΗ7Λ1-ΗΒΜ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μας που μας ανακοινώθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.571,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και απαρτίζεται από (4) υποέργα.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 83820/14.03.2023 (ΑΔΑ:97ΗΗ7Λ1-ΗΒΜ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μας που μας ανακοινώθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επ. Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.571,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και απαρτίζεται από (4) υποέργα.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Γ. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

-ΝEO ΕΡΓΟ-

€11.400,00

 

 

Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων  

Κωδικό ΟΠΣ 5131885 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

Για το έτος 2023: 4.219,68€   Για το έτος 2024: 6.850,16€  Για το έτος 2025: 330,16€  ΣΥΝΟΛΟ: 11.400,00€

 

Δ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1321.006 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Πελοπόννησος 2014-2020] για την υλοποίηση της πράξης {Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων}» με κωδικό ΟΠΣ 5131885  ποσό  18.291,60€ προερχόμενο από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

και το μεταφέρει Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

1. Στον Κ.Α. 02.60.6041.001  «Αποδοχές υπαλλήλων για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Πελοπόννησος 2014-2020]»  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885,  ποσό 8.736,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

θα εκδοθεί Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης:

Για το έτος 2023       8.736,00€

Για το έτος 2024     26.208,00€

Για το έτος 2025     26.208,00€

———————————–

ΣΥΝΟΛΟ :           61.152,00€

2 Στον Κ.Α. 02.60.6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 5131885 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Πελοπόννησος 2014-2020]»  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885,  ποσό 1.684,32€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

θα εκδοθεί Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης:

Για το έτος 2023       1.684.32€

Για το έτος 2024       5.841,84€

Για το έτος 2025       5.841,84€

———————————-

ΣΥΝΟΛΟ :           13.368,00€

3 Στον Κ.Α. 02.60.7341.001  «Διαμόρφωση Χώρου για τη Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων»  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885,  ποσό 4.219,68€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

θα εκδοθεί Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης:

Για το έτος 2023     4.219,68€

Για το έτος 2024     6.850,16€

Για το έτος 2025        330,16€

———————————————-

ΣΥΝΟΛΟ :           11.400,00€

4 Στον Κ.Α. 02.60.7134.001  «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885,  ποσό 1.680,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
5 Στον Κ.Α. 02.60.7133.001  «Προμήθεια επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων»  με Κωδικό ΟΠΣ 5131885,  ποσό 1.971,60€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ε. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email