74/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 74/2021   8ο θέμα  

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 18/991/04.02.2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζει τη συμβολαιογράφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου κα Γεωργία Παπαθεοφάνους, για τη σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για την υποστήριξη της με αρ. κατάθεσης  ΠΡ83/30.03.2017 προσφυγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της με αρ. πρωτ. οικ.24065/426/27.01.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας επιβολής προστίμου 10.0000,00€.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 18/991/04.02.2021(6ΦΥΧΩ1Θ-Μ0Σ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 189/2909/24.03.2021 (6ΟΨΑΩ1Θ-Ρ2Μ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 18/2021 απόφαση Δημάρχου,  ορισμού της συμβολαιογράφος Πρωτοδικείου Κορίνθου κας Γεωργίας Παπαθεοφάνους, για τη σύνταξη της ένορκης βεβαίωσης για την υποστήριξη της με αρ. κατάθεσης  ΠΡ83/30.03.2017 προσφυγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της με αρ. πρωτ. οικ.24065/426/27.01.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας επιβολής προστίμου 10.0000,00€.

 

Η αμοιβή της συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 61,28€ σύμφωνα με την 189/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email