74/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 74/2019   Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικαστικής απόφασης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 3ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικαστικής απόφασης, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της υπ’ αριθμ. 59/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου που αφορά καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης στους Ξενοφών & Μαρία Καράμπελα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 122 του ΠΔ 503/1985 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α’ 182)
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145),
  • την 59/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου,
  • την 262/4532/16.04.2019 (9Ζ80Ω1Θ-Ζ1Π) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Ορίζει τη Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών  Δανίκα Κατίνα προκειμένου να προβεί στην επίδοση της υπ’ αριθμ. 59/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου που αφορά καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης στους Ξενοφών & Μαρία Καράμπελα.

 

Β. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 86,80€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».

 

Γ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016                  (ΦΕΚ Β’ 709).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email