74/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 14-09–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 74 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του προαυλίου χώρου

                                                 του Γυμνασίου Καλλιάνων»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 198/12-09-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                             ΘΕΜΑ   5ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  με την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου, ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Καλλιάνων» εξέθεσε ότι:

Με την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2018-2019 και με την επαναλειτουργία των Β΄ και Γ΄ Λυκειακών τάξεων Καλλιάνων, με βάση τα υπ’ αριθ. 98 και 99/21-08-2018 σχετικά έγγραφα της Διευθύντριας του Γυμνασίου Καλλιάνων,  χρειάζεται όπως προβεί η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συντήρηση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Καλλιάνων και Λυκειακών Τάξεων.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

1.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου Καλλιάνων ποσού

χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00)€ με το Φ.Π.Α. 24%.

    

2 .- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την ανάθεση της εν λόγω συντήρησης και πληρωμή του αναδόχου με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    74 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                          2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                            4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 14-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email