74/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/05.03.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 74/2018

Περίληψη : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30′ π.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 2239/05.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

    

Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του την από 05/03/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας το σκεπτικό & εισηγητικό μέρος της οποίας ακολουθεί:

Η Δ.Ε. Στυμφαλίας περιλαμβάνει εκτεταμένους κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά εξαιτίας απόθεσης κατά το παρελθόν προϊόντων κατεδαφίσεων και εκβραχισμών, μεταφοράς και συσσώρευσης φερτών υλικών από έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π. Η αδυναμία χρήσης τους από τους δημότες είναι εμφανής, καθώς και ο κίνδυνος που εγκυμονεί για πυρκαγιές είναι υπαρκτός. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αποκατάστασή τους.

Επειδή η εκτέλεση όμως της υπόψην εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί αφενός το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (συγκεκριμένα υπηρετεί ένας μόνιμος χειριστής μηχανημάτων) και τα μηχανήματα έργων του Δήμου δεν επαρκούν.Για τον λόγο αυτό,

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία συνημμένα επισυνάπτεται.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, οδών κ.λ.π.) των οικισμών της Δ.Ε. Στυμφαλίας, από συσσωρευμένα προϊόντα κατεδαφίσεων, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος του έτους (31-12-2018).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011,
  • την πράξη 60/2017 του κλιμ. Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • την 73/2018 (ΩΦΚΥΩ1Θ-ΝΗΚ) απόφαση ΔΣ με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2018, για την εγγραφή νέας πίστωσης στον ΚΑ 02.20.6262.001 με τίτλο: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 24.800,00€.,
  • την από 05/03/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, οδών κ.λ.π.) των οικισμών της Δ.Ε. Στυμφαλίας, από συσσωρευμένα προϊόντα κατεδαφίσεων, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος του έτους (31/12/2018).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 74/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email