73/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

73/2022

  12ο θέμα ημερησίας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων

ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως -Β’ Τμήμα

κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ΑΚ6/31-01-2022 κατατεθείσα ενώπιον Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως αίτηση ακύρωσης-αίτηση αναστολής της εταιρείας «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ» κατά της ΑΕΠΠ και του Δήμου Σικυωνίων .

Με τη δήλωση του τακτικού μέλους Ζαχαρόπουλου Νικ. ότι  «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020».

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 188/3319/14.03.2022 (6ΞΕΨΩ1Θ-Τ5Κ) ΑΑΥ,
  • την 331/2021 (Ψ39ΔΩ1Θ-83Η) απόφαση ΟΕ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + υπόμνημα) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως – A’ Τμήμα την Τρίτη 5/04/2022 (11.00’πμ) κατά τη συζήτηση της ΑΚ6/31-01-2022 αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της εταιρείας                 «ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ» κατά της ΑΕΠΠ και του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 422,84€ σύμφωνα με την 188/2022 ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email