73/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   73/2022

Περίληψη: Αναγκαιότητα απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τζανακόπουλου Βασίλη για την την αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση «Μπαλάφα» στην Κοινότητα Λαλιωτίου.                                                                

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου   έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και  τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Τσολάκος Γεωργιος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5 Μυττάς Ιωάννης    6. Συριάνος Κων/νος                          7. Θελερίτης Γεώργιος 
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο Θέμα  (  Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αναγκαιότητα απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τζανακόπουλου Βασίλη για την την αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση «Μπαλάφα» στην Κοινότητα Λαλιωτίου»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2022 απόφαση της εν λόγω κοινότητας η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ 

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/07-04-2022 συνεδρίασης Τ.Σ. Λαλιωτίου.

Αριθ. Απόφασης:  4/2022

Περί:  Απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου

 

Στο Λαλιώτι και στο κατάστημα του Τοπικού Διαμ. Λαλιωτίου σήμερα την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Λαλιωτίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε  σύνολο  πέντε  μελών βρέθηκαν  παρόντες  πέντε, ήτοι:

Παρόντες                                                                                  Απόντες

Τυρλής Άγγελος                             Πρόεδρος                                     ουδείς

Καραγκούνης Βασίλειος                  Μέλος

Βελλινιάτη Βασιλική                                       Μέλος

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος            Μέλος

Παλαιολόγου Αθανασία                 Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η τακτική υπάλληλος του Δήμου Γεωργία Γκαβάγια.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, ανέφερε ότι ο αγροτικός δρόμος από το χωριό προς τη θέση

«Μπαλάφα» έχει υποστεί καθίζηση και ολίσθηση προς το πλάι όπου υπάρχει ρέμα βάθους 100 μέτρων. Λόγω του ρέματος

δεν υπάρχει δυνατότητα στήριξης τεχνικού έργου και γι΄αυτό κρίνεται απαραίτητη η απαλλοτρίωση του παρακείμενου αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τζανακόπουλου Βασίλη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το  Τ.Σ.  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά  από διαλογική συζήτηση,

 

Γνωμοδοτεί    Ο μ ό φ ω ν α

 

Κρίνει απαραίτητη την απαλλοτρίωση του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τζανακόπουλου Βασίλη για την αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου από το χωριό προς τη θέση «Μπαλάφα» και καλεί την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της άμεσες ενέργειες.

Αφού συντάχθηκε  υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο  Πρόεδρος                                                                 Τα  Μέλη

Λαλιώτη 7 Απριλίου 2022

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

Τυρλής Άγγελος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.  Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι ,  την αναγκαιότητα απόκτησης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Τζανακόπουλου Βασιλείου που βρίσκεται στην Θέση «Μπαλάφα», εκτός οικισμού της Κοινότητας Λαλιωτίου της Δ.Ε. Σικυωνίων,  για την αποκατάσταση του υπό καθίζηση αγροτικού δρόμου.

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση  στις κάτωθι  υπηρεσίες του Δήμου για  δικές τους  ενέργειες .

α)  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων

    β)  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  και

   

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 73/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email