73/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

73/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων   ουδείς
2. Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Λέγγας Μάρκος    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

20ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13/03/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
  • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 13/03/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

  τίτλος ποσό
-Μείωση ποσού

έργου-

 

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ] Μείωση ποσού κατά 837.115,68€

από 1.930.000,00 € σε                                                       1.092.884,32€

-Αύξηση ποσού

έργου-

 

Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ]

της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεου

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}

προερχόμενο από:

ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.                               με ποσό 1.200.000,00 €

ΣΑΤΑ  2011                                          με ποσό           769,49 €

ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                  με ποσό        2.154,81 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό      10.131,38 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό      59.642,50 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό      69.319,17 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό    228.849,26 €

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό    169.133,39 €

Αύξηση ποσού κατά 540.000,00€

από 1.200.000,00 € σε                                                       1.740.000,00 €

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.00.6737.013 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»,  ποσού   1.930.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ 871) –       1.000.000,00€

β)ΣΑΤΑ  2011-                                                        769,49€

γ)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}-                             2.154,81€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-          10.131,38€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016-          59.642,50€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017-        69.319,17€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018-        228.849,26€

η)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019-        320.630,00€

θ)ΥΠΕΣ  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019-            50.000,00€

ι)ΥΠΕΣ  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018-               7.654,77€

κ)Τέλη Διαφήμισης 2017-                                   6.739,85€

λ)Ιδίους Πόρους-                                            170.748,83€

μ)ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-     1.843,09€

ν)ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία-     400,00€

ξ)ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007-                               687,23€

ο) ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-                                         11,06€

π)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-            418,56€

μεταφέρει μέσω αποθεματικού

πίστωση ποσού 540.000,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7326.005  με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» ποσό   540.000,00€  ενισχύοντας την μέχρι σήμερα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.200.000,00€  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.},  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 1.740.000,00€  προερχόμενο από:

 

α)ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 1.200.000,00€

β)ΣΑΤΑ  2011  –                                              769,49€

γ)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –                    2.154,81€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 10.131,38€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 59.642,50€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –           69.319,17€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –           228.849,26€

η)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –          169.133,39€

 

Για το υπόλοιπο ποσό των 297.115,68€ (837.115,68 – 540.000,00) το οποίο προέρχεται από:

α) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –         151.496,61€

β) Ιδίους Πόρους –                                  145.619,07€

 

με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο θα εισηγηθεί την διάθεσή του σε άλλους Κωδικούς Εξόδων αναλόγως τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2020.

  μειώνουμε κατά  540.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΣΑΤΑ  2011  –                                                      769,49€

β)ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –                            2.154,81€

γ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 –         10.131,38€

δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 –         59.642,50€

ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –         69.319,17€

στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –     228.849,26€

ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –       169.133,39€

  διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 1.390.000,00€  προερχόμενο από:

α)ΠΔΕ Υπ.Υποδ. & Μεταφορών (ΣΑΕ871) – 1.000.000,00€

β)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –       151.496,61€

γ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 –      50.000,00€

δ)  ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 –        7.654,77€

ε)  Τέλη Διαφήμισης 2017 –                                 6.739,85€

στ)  Ιδίους Πόρους –                                       170.748,83€

ζ)ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  –    1.843,09€

η) ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία –   400,00€

θ)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 –                            687,23€

ι)  ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ –                                        11,06€

κ)  ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  –          418,56€

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email